Dit Is Weer Tyd Vir Hervorming

– deur Gordon Claasen

Een van die sterk pilare waarop Martin Luther se hervorming gebou is, was sy oproep dat alle gelowiges ook priesters voor God moet wees. Hy het verklaar dat dit die gelowige se Bybelse reg is om sonder die inmenging van enige ander persoon ’n persoonlike verhouding met God te hê. 1 Petrus 2:9 verklaar: “Maar julle is ’n uitverkore geslag, ’n koninklike priesterdom, ’n heilige volk, ’n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig.” 

Die oproep van Martin Luther dat die individuele gelowige ook priester moet wees, geniet steeds nie baie aandag in die hedendaagse Kerk nie. Die moderne Kerk het te georganiseerd geword en wurg die lewende Christus in die gelowige se lewe dood. Georganiseerde godsdiens sluit dinge in soos wanneer daar gebid mag word, wié mag bid, watter dag opsygesit is vir Woordbediening, wie die Woord mag vertolk, ens. Dit is nie Martin Luther nie, maar God wat verlang dat die verhouding tussen Hom en Sy kinders organies moet wees, sonder te veel inmenging van ’n middelaar. Die georganiseerde manier van vormgodsdiens lei tot die stadige groei en volwasse-wording van die gelowige. Die Skrif spreek hom sterk uit teen onvolwassenheid. In 1 Korintiërs 3:1 sê Paulus: “En ek, broeders, kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos klein kinders in Christus.”


JUIG! Tydskrif (Februarie 2018)

Return to Home