Waarom lyk dit of die hedendaagse Kerk so magteloos is? Hoekom loop so baie kerke leeg? Waarom het jongmense die kerk verlaat? Waarom dink sommige Christene dit is nie van belang om “as gemeente saam te kom” nie? Wat is besig om in hierdie geslag te gebeur?

Waarom lyk dit of die hedendaagse Kerk so magteloos is? Hoekom loop so baie kerke leeg? Waarom het jongmense die kerk verlaat? Waarom dink sommige Christene dit is nie van belang om “as gemeente saam te kom” nie? Wat is besig om in hierdie geslag te gebeur? Die vroeë Kerk het klein begin, maar vinnig gegroei. Die invloed daarvan het steeds ’n uitwerking, selfs op ons geslag. Die Bybel vermaan ons om versigtig te wees oor wat ons glo en watter lering ons verkondig. Die ewige bestemming van dié wat na ons luister, sowel as ons eie, is op die spel. Die eerste-eeuse gelowiges was vurig oor Jesus Christus. Hulle het graag byeengekom om saam te aanbid en mekaar te bemoedig. Hulle het saam nagmaal gehou, saam gebid en die Skrif saam bestudeer. Hulle het in mekaar se huise, gehuurde lokale, of waar hulle ook al kon, vergader. Hulle is gekenmerk deur eenvoud, reinheid, evangelisasie en vreugde. Tekens en wonderwerke was deel van hulle bediening (Handelinge 2:40-48).

Die Kerk lyk deesdae baie anders
Biskoppe, kerkleiers en lekepredikers teken petisies en seën instellings wat aborsie aanmoedig. Om kinders voor geboorte, of deesdae selfs met en ná geboorte te vermoor, word aangemoedig sou die ma haar kind nie wil hê nie. Wellus, gierigheid, egskeiding, ens. kom algemeen voor en God se Woord word totaal verontagsaam. Hoekom is die Bybel nie meer die maatstaf van geloof en lewenstyl nie? Die antwoord is in die Skrif. God het ons gewaarsku dat die eindtyd presies soos vandag gaan wees, waar baie “afvallig sal word van die geloof. Hulle sal misleidende geeste navolg en die leerstellings van bose geeste aanhang” (1 Timoteus 4:1).

Satan se strategie het nog nooit verander nie
Die duiwel het as ’n misleidende gees met demoniese leerstellings na Eva gekom. Hy het drie dinge gedoen.
1 Hy het die Woord van God in twyfel getrek.
“Het God werklik gesê julle mag van geen boom in die tuin eet nie?” – Genesis 3:1-5. Met ander woorde: “Is jy seker dat jou interpretasie van die Woord van God korrek is?”
2 Hy het die Woord van God uitgedaag.
Sy het geantwoord dat God gesê het: “Ons mag nie eet van die vrugte van die boom in die middel van die tuin nie en ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons.” – Genesis 3:3. Hy het haar verseker dat dit nie die waarheid is nie. “Julle sal beslis nie sterf nie,” het hy nadruklik gesê (Genesis 3:4).
3 Hy het bygevoeg tot die Woord van God.
“Maar God weet dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet en dan sal julle soos God wees deurdat julle alles kan ken.” – Genesis 3:5.

Hierdie strategie het die Kerk in hierdie eindtyd geïnfiltreer
Soos in 1 Timoteus 4:1-7 geprofeteer is, veroorsaak hierdie strategieë verwoesting in die Kerk van Jesus Christus.

Twyfel oor die inspirasie en gesag van die Bybel kom algemeen voor, selfs in die kerk
“Die Gees sê uitdruklik dat in die eindtyd sommige afvallig sal word van die geloof. Hulle sal misleidende geeste navolg en die leerstellings van bose geeste aanhang. Hierdie dwaalleraars is skynheilige leuenaars wie se gewete toegeskroei is” (v.1,2)

Byvoeging tot die Bybel is net so algemeen as om Sy duidelike lering te ontken
Die Bybel word as outyds beskou; die inhoud nie meer van toepassing nie. Sogenaamde profete het “nuwe openbarings” wat volgens hulle meer van toepassing is as die Bybel. William Booth, die stigter van die Heilsleër, het gesê: “Die vernaamste gevare wat die mense van die komende eeu in die gesig staar, sal godsdiens sonder die Heilige Gees wees, Christenskap sonder Christus, vergifnis sonder bekering, verlossing sonder wedergeboorte,
politiek sonder God en die Hemel sonder die hel.”

Die Woord van God word uitgedaag
Daar is mense wat ’n “godsdienstige filosofie” verkondig gegrond op hulle eie idees. Hulle leerstellings is nie gebaseer op die Skrif nie en word ook nie deur die Bybel gestaaf nie. Dit laat dié wat na hulle luister aan die genade van die mens se menings oor. Byvoorbeeld: “Hulle verbied mense om te trou en om bepaalde soorte kos te eet. Maar God het die voedsel gemaak, sodat dié wat glo en tot die kennis van die waarheid gekom het, dit met danksegging kan gebruik. Alles wat God gemaak het, is immers goed. Niks wat met danksegging ontvang word, is verwerplik nie, want dit word deur die woord van God en deur die gebed geheilig” (v.3-6). Daar is baie voorbeelde van sulke wettiesheid sowel as “vryheid” om te doen wat jy wil. Die denkwyse beïnvloed wat ons glo, hoe ons aantrek, watter soort musiek ons ​​luister en hoe ons aanbid, ens.

’n Aanhaling van David Wilkerson
“Daar is ’n oormag predikers wat die Kruisboodskap van Jesus Christus opsygeskuif het! Wees gewaarsku: Dit maak nie saak wat mense vertel van ’n groot “herlewing” of beweging van die Heilige Gees wat plaasvind nie; dit maak nie saak hoeveel mense daarby betrokke is, of hoe luidrugtig hulle lofprysing is nie; dit maak nie saak hoe “suksesvol” ’n bepaalde bediening lyk nie. As die Kruis van Jesus Christus nie die poort is waardeur mense kom nie, kan jy verseker weet – dit is nie ’n werk van God nie!”

Hoekom is mense so ontvanklik vir hierdie soort lering?
Die Bybel verduidelik wat die probleem is. Die wortel is hoogmoed en verwaandheid. Wat “ek” glo, dink en voel bepaal die standaard. Al wat van belang is, is of dit vir mý waar is. Hier is ’n beskrywing van die eindtye uit 2 Timoteus 3:1-9. Dit beskryf ons “Ek-geslag” uitstekend. “Dít moet jy weet: in die laaste dae sal daar swaar tye kom. Die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig en verwaand, beledigend teenoor hulle medemense en ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en ongodsdienstig; hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie; hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdiens hê, maar die krag van die godsdiens sal hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense af. Party van hulle dring in die huise in en kry liggelowige vroue wat met sonde belaai is en deur allerlei sinlike begeertes gedryf word, in hulle mag, vroue wat altyd iets wil leer, maar tog nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie. Net soos Jannes en Jambres hulle teen Moses verset het, so verset hierdie mense hulle teen die waarheid, mense wat in die verstand verward is en in die geloof ‘n mislukking. Maar hulle sal nie ver kom nie, omdat hulle dwaasheid vir almal duidelik sal wees, net soos dit die geval was met Jannes en Jambres.”

Gevaar
Oningeligte mense val vir hierdie predikers. Hulle word maklik oorreed omdat hulle Bybelkennis gebrekkig is. Hulle het geen rigsnoer waarmee hulle hul oortuigings kan vergelyk of waaraan hulle dit kan meet nie. Die gevolg is dat hulle nie geestelik volwasse word nie. Emosies, sentiment, fabels en fantasie vervang geloof. “want daar sal ’n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaarmaak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend.” – 2 Timoteus 4:3,4

Wat lei tot geestelike onvolwassenheid?
Ek het jare gelede gesien hoe kassiere vir die bank opgelei is. Hulle het bondels onvervalste banknote hanteer, met vervalste note wat hier en daar ingeglip is. Vertroudheid met die ware Jakob het hulle in staat gestel om die vervalste note maklik uit te ken. Jesus het gesê: “’n Mens leef nie net van brood nie maar van elke woord wat uit die mond van God kom.” – Matteus 4:4. Ongelukkig het twyfel oor die Bybel se geloofwaardigheid veroorsaak dat baie mense nie meer die Bybel lees nie. Dit is nie meer vir mense belangrik om die Bybel te lees en te bid nie. Te veel mense grond hulle menings op die woord van die mens. Liedjies, boeke en preke is hulle daaglikse brood eerder as die Brood van die Lewe. Die resultaat is geestelike onvolwassenheid.

’n Ernstige waarskuwing
In party kerkdienste word die Bybel selde gelees en die Naam van Christus skaars genoem. Sommige predikers en leraars gebruik die Skrif om hulle eie gedagtes uit te lê, in plaas daarvan om die Skrif uit te lê. Gesinne ly daaronder. Kinders het al hoe minder Bybelkennis. Ouers fokus meer daarop om hulle kinders groot te maak sodat hulle sosiaal aanvaarbaar is. Deur hulle kinders nie aan die Bybel bloot te stel nie, maak hulle kinders groot wat geestelik ongeletterd is. Dit behoort die waarskuwingsligte vir die Kerk te laat flikker.

Moenie bekommerd wees om aanstoot te gee nie
Die geloof van so baie mense is swak, hulle is nie geesdriftig om dit met ander te deel nie. Millenniërs sê jy dring jou oortuigings aan ander op as jy evangeliseer. Hulle besef nie dat die Evangelie die enigste hoop vir die wêreld is nie. Die einste mense vir wie ons so versigtig is om nie aanstoot te gee nie, gaan baie groot aanstoot neem voor die groot wit troon op die oordeelsdag.

Moet ons ons geloof met ander deel?
“Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus wat die lewendes en die dooies sal oordeel, ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap: verkondig die woord; hou daarmee vol, tydig en ontydig; weerlê, bestraf, bemoedig deur met alle geduld onderrig te gee, want daar sal ‘n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaarmaak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend. Maar bly jy in alle omstandighede nugter, verdra lyding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, voer al die pligte van jou bediening uit. – 2 Timoteus 4:1-5

’n Woord vir ons geslag
“Let goed op jou lewe en jou leer, volhard daarin, want deur dit te doen, sal jy jouself red sowel as dié wat na jou luister.” – 1 Timoteus 4:16

Waarop moet ons ons geloof grond?
“Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en ‘n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk.” – 2 Timoteus 3:16-17

Waarop moet predikers en leraars konsentreer?
As jy hierdie dinge aan die broers voorhou, sal jy ‘n goeie dienaar van Christus Jesus wees wat jouself voed met die woorde van die geloof en die goeie leer waarvan jy ‘n aanhanger geword het. Maar van onheilige en sinlose verdigsels moet jy wegbly. Oefen jou liewer om in toewyding aan God te lewe.” – 1 Timoteus 4:6,7

’n Slotwoord aan gelowiges
Die Here wil mans, vroue en jongmense hê wat saam met Hom in die lig van Sy geïnspireerde Woord, onder leiding van die Heilige Gees, sal wandel. Hy bou Sy Kerk en dié wat Sy Liggaam skade wil berokken, sal die prys betaal. “Pas op dat niemand julle van Hom af wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dit is dinge wat berus op die oor-lewering van mense, op wettiese godsdienstige reëls en nie op Christus nie.” – Kolossense 2:8


Click here to KEEP UPDATED on the latest news by subscribing to our FREE weekly newsletter.

VRYWARING: Joydigital-nuus ’n Christen-nuusportaal wat voorafgepubliseerde artikels publiseer wat deur skrywers wêreldwyd geskryf is. Elke artikel word aan die oorspronklike bron gekoppel en elke artikel word met die naam van die outeur gekrediteer. Hoewel ons baie artikels publiseer wat deur JUIG! Of JOY!-joernaliste geskryf is, produseer ons nie eksklusief ons eie inhoud nie. Enige sieninge of standpunte wat op hierdie webtuiste aangebied word, is uitsl uitlik dié van die outeur en verteenwoordig nie noodwendig dié van die maatskappy nie
Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)