–deur Lindie Gouws

Dit bly altyd ‘n voorreg wanneer Jesus my roep om ’n groep dames te bedien. In totale afhanklikheid van Hom en sensitief teenoor die leiding van die Heilige Gees, berei ek voor om die werk te doen wat Hy van my vra. Ek onthou dié een Sater­dagoggend egter baie goed. Die organiseerders van die dag het ‘n spesifieke tema gehad en ek moes oor hierdie tema bedien: “Jy is Sy prinses!”

’n PRINS OP ’n WIT PERD

By die aanhoor van die tema het my ge­dagtes baie vinnig teruggeflits na die onrea­listiese prinses-kasteel-ridder-idee, maar dit toe maar vinnig laat vaar. Ek het biddend begin voorberei om die boodskap te bring: ‘n boodskap oor ‘prinses wees’ met die klem op die moontlikheid van ‘n Koninkryk, Wie die Koning is en hoe ons van Koninklike oorsprong is. My gedagtes het instinktief na Jesaja 9:5 gegaan: “Hy sal heers, en Hy sal genoem word: Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors.”

DIE KONINKRYK VAN GOD

In Johannes 18 sê Jesus aan Pilates dat Hy ‘n Koning is en in vers 36 sê Hy, “My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie.” Jesus, die Seun van God verteenwoordig ‘n Koninkryk wat nie van hierdie wêreld is nie. Dié Koninkryk het ander waardes as wat ons in die wêreld sien. As ‘n kind van God, ‘n koninklike, moet ons Sy Koninkryk ken. In Lukas 18:15-17 lees ons: “Die mense het ook kindertjies na Jesus toe gebring dat Hy hulle moet aanraak. Toe die dissipels dit sien, het hulle met die mense daaroor geraas. Maar Jesus het die kindertjies nader geroep en gesê: ‘Laat die kindertjies na My toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die Koninkryk van God is juis vir mense soos hulle. Dit verseker Ek julle: Wie die Koninkryk van God nie soos ‘n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie.’”

In God se Koninkryk moet ek en jy glo soos ‘n kind. Met ’n rein hart, ‘n hart wat deur God vernuwe is en ‘n hart wat Hom wil behaag. Net God kan dié hartswerk doen. Ek en jy moet verstaan dat ons weergebore moet word. In Johannes 3:3-6 lees ons, “Daarop sê Jesus vir Hom: ‘Dít verseker Ek jou: As iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die Koninkryk van God nie sien nie.’ Nikodemus vra Hom toe: ‘Hoe kan ‘n mens gebore word as hy al ‘n ou man is? Hy kan tog nie ‘n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie?’

Jesus het geantwoord: ‘Dit verseker Ek jou: As iemand nie uit water en Gees gebore word nie, kan hy nie in die Koninkryk van God kom nie. Wat uit die mens gebore is, is mens; en wat uit die Gees gebore is, is gees. Moenie verbaas wees dat Ek vir jou gesê het: Julle moet opnuut gebore word nie.”

KEN JOU KONING

Verder in Johannes 3:16-17 lees ons: “God het die wêreld so liefgehad dat Hy Sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê. God het nie Sy Seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur Hom gered kan word”.

Wanneer ek en jy soos kinders voor God kom, wanneer ons met ons hele hart glo dat Jesus ons Redder en Saligmaker is en toelaat dat Hy deur Sy Gees ons nuutmaak, losmaak van ons ou lewe, word ons weergebore. Ons is kinders van God, seuns en dogters wat Koninklike aansien het, en dit deur wedergeboortereg! Dit is ’n voorreg om as ‘n ‘koninklike’ geken te word. Prinse en prinsesse van die wêreld het voorregte.

Die wêreld hou hulle dop. Hulle moet by die reëls van die koninkryk hou, die waardes daargestel deur die koning. As verteenwoordigers van die koninkryk moet hulle dit uitleef. Wanneer hulle buite daardie waardes optree, word dit aan die groot klok gehang. Al word hul geroskam, bly hul ’n prins of prinses. Wat gebeur wanneer ons, weergebore kinders van God, sondig?

Koningskind deur genade

Ons moet baie goed besef – ons is deur God se genade gered en daarom kan en mag ons nie in hoogmoed of trots loop nie. “Jul­le is inderdaad uit genade gered; deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ‘n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie ver­dienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie.

Nee, God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het.” Ef 2:8-10. Dit is ‘Genade’. 1 Johannes 2:1-2 sê: “Dit skrywe ek aan julle, my liewe kinders, dat julle nie moet sondig nie. En as een van ons sondig – ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Va­der. Hy is die versoening vir ons sondes…” Dit is duidelik, deur Sy genade, is daar vir ons vergifnis. Jesus Christus is die Middelaar van ’n nuwe verbond.

Deur Sy dood en bloed is ons verlos van die oortredinge wat onder die eerste verbond begaan is, sodat ons die beloofde ewige erfenis kan ontvang. God se Woord stel dit dat Sy kinders die volgende moet doen:

“Daarom dan, broers, staan ons onder ‘n verpligting, maar nie teenoor ons sondige natuur om daarvolgens te lewe nie. As julle jul­le lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet, maar as julle deur die Gees ’n einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe.

Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie; nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep: ‘Abba!’ Dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is, erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus.” Rom 8:12-17

KEN SY FOKUS

God se Koninkryk is só anders as die wêreld. Jesus sê in Matteus 6:31-33: “Julle moet julle dus nie bekommer en vra: ‘Wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek?’ nie. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle Hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het.

Nee, beywer julle allereers vir die Koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee.” Ons harte moet oorgegee wees aan Hom, ons moet Hom vertrou soos ‘n kind,  aan Hom behoort en Sy wil wíl doen. Ons moet dít wat vir Hom belangrik is, uitleef. Jesus sê in Matteus 6 ons Hemelse Vader sal alles wat ons nodig het, vir ons gee wanneer ons op Sy Koninkryk en Sy wil fokus.

Daar is baie wat op ons Koning se hart is. Vir Hom is ware liefde, vergifnis, om te kan dien, om te gee, om die minste te wees, om na vreemdes en dié in nood om te sien en nog soveel meer, belangrik. Lees maar Jesus se gelykenisse. Met my voorbereiding het ek op die Vredevors bly fokus. As ek en jy verteenwoordigers is van God en van Sy Koninkryk, is ons ontvangers en ligdraers van Sy Vrede, want Hy is Vredevors!

 LEEF IN HOM

Dié vrede vind ons slegs in Hom. Hy het ons dit belowe en gegee. Jesus het verstaan dat ons hierdie wêreld soms moeilik gaan vind. Hy het gesê dat ons nie van die wêreld is nie, maar wel in die wêreld.

“Dit sê Ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in My. In die wêreld sal julle dit moeilk hê; maar hou moed: Ek het die wêreld klaar oorwin.” Joh 16:33. Ek en jy moet vanuit geloof in Hom en vanuit ‘n egte verhouding met Hom, ontvang en in Sy vrede leef.

“Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en ge­dagtes die wag hou in Christus Jesus.” Fil 4:7 Godgegewe vrede hou wag oor ons harte en gedagtes. Hy is Vredevors! Ons kan te midde van ons storms in God seil met die diepe wete dat Hy alles oorwin het. So word ons ligdraers van Sy vrede.

Vind sy Vrede

As ons faal, is Jesus ons voorspraak by ons Hemelse Vader. Hy bly Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. Jesus sê in Matteus 5:9: “Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word.”

Ek weet nie of jy jouself miskien in ’n situa­sie of ‘n verhouding bevind waar God se vrede nodig is nie, maar as Sy Koninkrykskind, wéét jy dat dit vir Hom belangrik is. Sy waardes lei na Sy vrede. In vergifnis, liefde, nederigheid, in alles wat Hy ons geleer het, vind ons Sy vrede. Laat die Heilige Gees in jou hart werk, maak vrede, jy is ’n draer van Sy Vrede! God se Vrede vir jou!


 

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)