Ons word elkeen met net één lewe toevertrou. Wat ons met hierdie lewe maak, gaan nog in die verre verskiet van die ewigheid resoneer. Gun jouself daarom ’n paar minute van selfondersoek:
• Lééf jy?
• Het jy liéf?
• Maak jy ’n verskil?

Inspirasie
Diegene wat die geheim van die lewe ontdek, is ’n inspirasie. Iemand wat Moeder Theresa persoonlik ontmoet het, het haar soos volg opgesom: “Sy het eenvoudig geleef, maar om in haar teenwoordigheid te wees, was lewensveranderend. Sy was liefde in ’n menslike gestalte.” Sy het nie die wêreld verander nie, maar sy het háár wêreld verander. In ’n hospitaaltjie in Kalkutta het sy en haar susters sterwendes aangeraak en die hele wêreld geïnspireer. Dit maak nie saak wie jy is nie, jy kán van vandag af voluit leef, liefhê en ’n verskil in jóú leefwêreld teweeg bring. Dit hang alles van jou vertrekpunt af.

Twee strategieë
Alles wat ons dink, praat en doen spruit óf uit die strategie van lewe óf uit die strategie van dood. Die lewe is regtig so eenvoudig. God Drie-enig is natuurlik die oorsprong van lewe. Alles waaroor Sy woorde, asem, woorde, aanraking en teenwoordigheid gaan, maak Hy lewend! Psalm 33 vers 6 sê: “Deur die woord van die Here is die hemele geskape en deur Sy asem al die hemelliggame.” In Johannes 5:26 lees ons dat Jesus net soos die Vader “lewe in Homself” het. Bybelse waardes en norme is ingebed in ’n wonderlike strategie wat konstant lewegewend is en ons in God se voorgestelde raamwerk vir ’n lewe van oorvloed wil inlei. Die bose het ’n plan bedink om die mensdom uit God se teenwoordigheid te ruk en die strategie van dood in plek gestel.

Twee bome
Daar was twee bome in die middel van die tuin van Eden: Die boom van die lewe as simbool en manifestasie van lewe en die boom van kennis van goed en kwaad, wat aan die mens vryheid van keuse gebied het. God het die mens gewaarsku dat laasgenoemde die mens se dood sou veroorsaak. Al wat satan moes regkry, was om die mens te oortuig om van dié boom se vrugte te eet. Saam met die vrug van die boom van kennis van goed en kwaad het die saad van die dood in Adam en Eva gaan lê. Daarna kon hulle wel soos God tussen goed en kwaad onderskei, maar dit het hulle natuur besmet. Hulle was onmiddellik van God en van mekaar vervreem.

Kennis van kwaad én goed
Satan se strategie van dood is nie slegs op kennis van kwaad gebaseer nie, maar óók op kennis van wat goed is. Dit was nie die sogenaamde sondaars van Jesus se tyd wat Hom wou dood hê nie, maar die Skrifkenners en Wetgeleerdes met ál hul kennis van wat goed is. Die wet wat hulle aangehang het, het “tot veroordeling en die dood gelei” (2 Korintiërs 3:6). Die boom van kennis van goed en kwaad leer ons hoe swak, sondig en gebroke ons sonder God is! Ons moet weer by die boom van die lewe uitkom.

Christus in ons
Slegs Christus kan lewe vir ons verseker. Be-kering beteken dat ek en jy radikaal teen die strategie van dood kies wat in ons ou sondige natuur kom skuil het. Saam met Hom keer ons terug na God se oorspronklike bedoeling met menswees en met lewe! Wanneer Jesus in
Johannes 10:10 sê: “Die dief kom net om te steel, dood te maak en te vernietig; Ek het gekom sodat julle lewe kan hê, ja lewe in oorvloed,” verwys Hy nie slegs na die Ewige Lewe nie. Op aarde én eendag in die Hemel; oral en altyd, word daar aan ons wat Hom aangeneem het, ’n nuwe natuur gegee. Ons word uit die strategie van dood geruk en binne God se strategie van léwe vrygelaat. Paulus het hierdie waarheid in Galasiërs 2:20 soos volg verwoord: “Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my!”

Die groot vraag
• Hoe jy leef?
• Hoe het jy lief?
• Hoe maak jy ’n verskil?
Dikteer die lewe of die dood, jou huwelik, gesin, familie, werksplek, aanbiddingsplek en uiteindelik ook ons land? As begenadigde, verloste mens, wat deur Jesus se versoenings-werk tot regverdige gemaak is, ontvang jy lewe op álle terreine.

Moeder Theresa
Die wêreld waarin Moeder Theresa ’n verskil gemaak het, was daagliks gevul met die armes van Kalkutta wat op die strate gelaat is om te sterf. Sy en die susters kon soos almal voor hulle gesê het: “Hulle lewens is verby. Daar is niks wat ons vir hulle kan doen nie.” Hulle het egter daarin geslaag om die sterwendes aan die Gewer van lewe voor te stel! Die dood het ’n deur na die Ewige Lewe geword!

Jy kan ook
Jy kán ’n Johannes 10:10 lewe hê! Dit maak nie saak wie jy is en wat jy vandag ervaar nie. Die lewe in oorvloed lê nie in jou omstandighede opgesluit nie, maar in jou God!
Leef voluit!
Bemin met oorgawe!
Druk jou stempel af!


ELZA MEYER is die stigter en hoof-uitvoerende beampte van Turn2God Ministries. Vir meer inligting www.turn2god.co.za; elza@turn2god.co.za of skakel 012 997 5601.

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)