Daar is geen twyfel dat daar diere in die Hemel sal wees nie. Die Bybel is baie duidelik: “Toe het ek gesien die Hemel is oopgemaak. En kyk! Daar verskyn ’n wit perd …” – Openbaring 19:11. Die Bybel beskryf die engele om God se troon met trekke en eienskappe van ’n leeu, ’n bul en ’n arend (Eseg 1). In die Woord word God vergelyk met ’n leeu, luiperd, beer (Hos 13:7-8) en ’n arend (Deut 32:11). God het die aarde volmaak en goed geskape, bewoon deur baie diere. God het Adam beveel om die diere name te gee – en dit dui op ’n verhouding.

Die skepping aanbid die Skepper
Die grootste Bybelboek – die boek in die middel van die Bybel – Psalms, openbaar dat die hele skepping kontak met God het (Ps 93). Al God se skepsels prys Hom. “Prys die Here vanuit die aarde: seemonsters en die diep waters, weerlig en hael, sneeu en miswolke, stormwind wat Hom gehoorsaam, berge en alle heuwels, vrugtebome en alle seders, wilde diere en al die lewende hawe, kruipende diere en voëls … Laat hulle die Naam van die Here loof. Want Sy Naam is verhewe. Sy majesteit is bo die aarde en die Hemel” – Psalm 148:7-13. “Laat alles wat lewe, die Here loof!” – Psalm 150:6. Die lewende skepsels voor God se troon sing: “Heilig! Heilig! Heilig! is die Here die Almagtige! Die hele aarde is vol van Sy heerlikheid!” (Jes 6:3).

Elke skepsel in die Hemel …
Die laaste Bybelboek verteenwoordig die hoogtepunt van alle eeue wanneer die skepsels die Skepper van aangesig tot aangesig ontmoet. Die eerste vier lewende skepsels (die dieragtige engele om God se troon, soos wat dit in Esegiël beskryf word) prys God, dan die 24 ouderlinge, later die verlostes van God en laastens die engele (Op 4:6; 5:12). En dan, uiteindelik, die laaste toneel waar alle lewende wesens hulle lof en aanbidding aan God bring. “Die hele Skepping – in die Hemel, op die aarde en onder die aarde, op die see en alles wat bestaan, het ek hoor sê: ‘Aan Hom wat op die troon sit en aan die Lam, kom toe die lofprysing’ …” – Openbaring 5:13

Dink aan die mossie
Alle diere is deur God geskape (Ps 104) en alle diere behoort aan Hom (Ps 50:10). Hy gee om vir hierdie diere. “Wat kos vyf mossies? ’n Paar sent? Tog vergeet God nie ’n enkele een van hulle nie” – Lukas 12:6. Dit is juis hierdie Skrif wat die heel eerste aksie van die Unie van Suid-Afrika geïnspireer het – die munt van die halfsentmuntstuk en later die eensentmuntstuk met die twee mossies daarop – om ons daaraan te herinner dat God selfs vir die minste omgee.

Diere maak vir God saak
Daar is dié wat van mening is dat diere nie saak maak nie, maar die Here Jesus het verkondig dat Sy kinders meer as baie mossies werd is (Luk 12:7). As ’n mossie egter waardeloos is, wat is jou waarde as mens dan? ’n Honderd vermenigvuldig met nul bly tog mos nul! Indien jy vir God groot waarde het, behoort die diere van die veld en die voëls in die lug tog ook waarde te hê. Diere moet, uit die aard van die saak, vir God waarde hê, want die teenwoordigheid van diere in Ninevé was een van die redes waarom God nie daardie sondige stad vernietig het nie, maar genade betoon het (Jona 4:11).

Die ark het diere ingesluit en is ’n metafoor vir ons redding
Een van die mees openbarende Ou Testamentiese voorbeelde van God se verlos-singswerk, is Noag se ark. God het baie moeite gedoen om toe te sien dat diere die vloed oorleef. In God se opdragte aan Noag is daar baie besonderhede en word daar herhaaldelik klem op die diere geplaas (Gen 6). Die mens se verlossing van die oordeel van hierdie vloed is ’n duidelike beeld van redding. Die diere wat in die ark gered word, is ook ’n teken van hoe die diere ook by Christus se verlossingswerk baat. “Hierdie geheime plan is om alles wat in die Hemel en op die aarde is, weer onder een hoof te verenig: en hierdie hoof is Jesus Christus” – Efesiërs 1:10. Johannes Calvyn het in sy kommentaar oor Genesis die volgende geskryf: “Dit was ’n tipe herstelproses tot die voormalige stand van sake toe God die diere na Noag laat kom het sodat hy hulle deur sy arbeid en diens sou laat oorleef … Moses verduidelik hoe die diere in die ark gekom het – hy sê hulle het uit hul eie gekom. Dit dui op God se seën op Noag omdat hy gehoorsaam was.” “Maar God het gedink aan Noag en al die mense en diere in die boot …” – Genesis 8:1

Die vloek omgekeer
Ná die sondvloed het God ’n verbond met Noag en met elke lewende wese gemaak: “Toe het God gesê: ‘Dit is die teken van die verbond tussen My en julle en die wilde diere by julle, ’n verbond wat vir alle toekomstige geslagte geld: my reënboog het Ek in die wolke geplaas. Dit sal die teken wees van die verbond tussen My en die aarde” – Genesis 9:12, 16. Net soos die rebellie van Adam en Eva die dood vir elke lewende wese gebring het, word die gevolge van die vloek in die tweede Adam – Jesus Christus – omgekeer. “Net soos almal deur hulle verbondenheid met Adam sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word” – 1 Korintiërs 15:22. Die seën van die tweede Adam, Christus, is groter as die vloek van die eerste Adam. “En alle vlees sal die heil van God sien” – Lukas 3:6. Die Griekse woord sarx, wat as “vlees” vertaal word, word gebruik om na die mens asook alle lewende wesens te verwys, alle diere en alles wat geskape is. “Die ganse skepping sien uit na die dag wanneer dit self ook van slawediens aan hierdie verganklikheid bevry sal word en deel sal kry aan die heerlike vryheid van God se kinders.” – Romeine 8:21

Koning Dawid se siening
Die profeet Natan het met koning Dawid gepraat en hom van ’n arm man in sy koninkryk vertel wat ’n lammetjie gehad het wat saam met hom geëet, uit sy beker gedrink en selfs in sy arms ge­slaap het. Dit was soos een van sy kinders (2 Sam 12:3). In hierdie verhaal is daar geen aanduiding dat die man se liefde vir sy lammetjie onvanpas was nie. Trouens, toe koning Dawid hoor dat die man se diertjie afgevat en geslag is, was hy woedend: “So waar as die Here leef, die man wat dit gedoen het, moet sterwe!” – 2 Samuel 12:5

Diere op ’n spesiale sending
Ons lees in die Bybel van verskeie diere waarmee God gepraat het en waaraan Hy sekere opdragte gegee het. ’n Kraai het opdrag gekry om vir Elia kos te neem (1 Kon 17:4-6); God het deur ’n donkie gepraat (Num 22:21-41); ’n leeu is gestuur om die profeet wat aan God ongehoorsaam was, dood te maak (1 Kon 13:24-30); ’n walvis het Jona ingesluk en hom na die strand geneem (Jona 1:17) en God het die leeus in die leeukuil beveel om Daniël nie leed aan te doen nie (Dan 6:22). Kyk ook weer na Genesis 2:19 – God beveel die diere om na Adam te gaan sodat hy hulle name kan gee en in Genesis 6 en 7 stuur Hy hulle om by Noag by die ark aan te meld.

Het diere ’n siel?
Die Hebreeuse woord nephesh word meer as 130 keer met die woord “siel” in die Ou Testament vertaal. Hierdie selfde woord nephesh word ook gebruik wanneer daar na die siel van die mens, lewende wesens of diere verwys word.

In Genesis 1:21 word hierdie woord ook gebruik wanneer daar van die skepping van die walvis, elke lewende wese asook die voëls in die lug gepraat word. Toe God ’n verbond met Noag gesluit het, is hierdie woord weer gebruik toe Hy na die diere verwys het (Gen 9:9-10). Spreuke 12:10 praat van ’n goeie man wat die aard van sy diere ken en hulle goed versorg en weer eens is die woord nephesh gebruik. Die 1933-vertaling vertaal per geleentheid nephesh met siel wanneer daar na diere verwys word, insluitend Psalm 74:19 en Job 2:7-10. Levitikus 17:10-14 verklaar ook “die siel van alle vlees is sy bloed …” en die bloed is die siel (Deut 12:23). Die Hebreeuse woord nephesh word met psyche in die Griekse Septuagint vertaal. Deur die kerkgeskiedenis heen is aanvaar dat diere siele het. Dit was net met die ontwaking van humanisme dat die kwessie rakende die siel van die dier bevraagteken is.

Het diere ’n gees?
Prediker 3:21 praat van die gees (ruach) van diere. Daar is dus geen twyfel nie – “God is Gees, en die wat Hom aanbid, moet Hom in ’n hegte verhouding met die Gees en in waarheid aanbid.” Om God te aanbid, beteken dus dat ’n mens oor ’n gees moet beskik. Ons lees verder in Psalms en ook in Openbaring van diere wat God aanbid. Diere is nie na Sy beeld geskape nie, maar engele ook nie en tog vind ons die engele in die Hemel.

Karakter, geheue en emosie
Enigeen wat diere het of gehad het of wat al gesien het hoe klein katjies of hondjies gebore word, sal goed weet dat elke katjie of klein hondjie sy eie karakter en persoonlikheid het. Dit is baie duidelik dat hulle ook ’n geheue en voor- en afkeure het en emosie, meelewing en sensitiwiteit toon. En dit is gewoonlik wat ons bedoel wanneer ons van ons siel praat. Dié wat bevoorreg is of was om leeus, luiperds of jagluiperds as troeteldiere te hê, sal weet tot watter diep emosie hulle in staat is asook hoe hulle karakters van mekaar verskil.

Sal ons troeteldiere in die Hemel wees?
Deur die jare heen het ons gesin baie diere gered of aangeneem, insluitende katte, eende en konyne. As kind was ek bevoorreg om ’n jong leeuwyfie, Vivian, en ’n luiperd, Malcolm, as van my beste vriende te hê. Wanneer enige van ons troeteldiere doodgegaan het, het ons as gesin getreur en hulle selfs met Skriflesing en gebed begrawe. Ons het God gedank vir die vele gelukkige herinneringe en dan het ons ons diere in Sy hand oorgegee. Wanneer my kinders my gevra het of ons ons diere in die Hemel gaan sien, het ek ’n besliste “ja!” as antwoord gegee.

Vir ewig saam
“Dan wei die wolf by die lam, en die luiperd gaan lê by die bokkie, en die kalf en die jong leeu en die vetgemaakte vee bymekaar, en ’n klein seuntjie sal hulle aanja” – Jesaja 11:6. “Kyk gerus in die boek van die Here, en lees wat Hy gaan doen: Nie een van die voëls of diere sal ontbreek nie. En nie een sal wees sonder ’n maat nie. Want die Here het dit belowe. Sy Gees sal dit alles waar laat word. Hy het self die land opgemeet en verdeel. Hy het dit bemaak aan hierdie skepsels. Hulle sal dit vir altyd besit van geslag tot geslag.” – Jesaja 34:16-17

Sal uitgestorwe spesies in die Hemel wees?
Toe God met Job gepraat het, het Hy na die groot seediere verwys, insluitende die dinosourusse. Hy het daarop gewys dat hulle iets van die Skepper se heerlikheid en glorie weerspieël (Job 40:41). Ons kan dus beslis verwag om die uitgestorwe spesies in die Hemel te sien.

Troeteldiere in die Paradys
Professor C.S. Lewis van Cambridge het geskryf dat hy geglo het diere kan soos hulle eienaars onsterflikheid geniet. In The Great Divorce het Lewis vir Sarah Smith, ’n baie gewone vrou hier op aarde, as ’n belangrike mens in die Hemel uitgebeeld. In die Hemel is sy deur dieselfde diere omring wat sy hier op aarde versorg het.

Joni Eareckson het in haar boek oor die Hemel geskryf dat sy verwag dat God ons diere in die hiernamaals weer lewend sal maak.

Die mening van teoloë
Die teoloë, John Piper en dr. R.C. Sproul, het ook hulle verwagting uitgespreek dat hulle eendag hul geliefde diere in die Hemel sal sien. Diere was deel van God se oorspronklike paradys voor die sondeval. Die stand van sake in die paradys voor die sondeval is die duidelikste beeld van wat ons in die Hemel kan verwag. “Die Skepping smag na daardie dag wanneer God Sy kinders openlik bekend sal stel.” – Romeine 8:19

Sal ons in die Hemel met die diere kan kommunikeer?
God het deur Bileam se donkie gepraat. Die donkie was nie in staat om sy eie gedagtes en gevoelens in taal te verwoord wat deur Bileam verstaan kon word nie. Walvisse en dolfyne kommunikeer op ’n baie ingewikkelde manier. Die apostel Johannes het in Openbaring gesê: “Toe het ek gekyk en ’n besondere arend, wat hoog in die lugruim vlieg, met ’n skril stem hoor uitskreeu …” – Openbaring 8:13. Die slang het in die Tuin van Eden met Eva gepraat. Openbaring 5:13 verklaar dat elke wese in die Heelal God se lof hoorbaar sal besing. Dit is duidelik dat diere voor die sondeval oor baie meer vermoëns beskik het as wat tans die geval is. Christus se soenoffer sal die uitwerking van die vloek omkeer. “Geen vervloeking van enigiets sal langer meer bestaan nie” – Openbaring 22:3. Geen wonder dus dat Romeine 8:22 sê: “Ons weet immers dat die ganse skepping nog steeds aan die kreun is soos iemand met geboortepyne.”

God se kinders en diere
Toe Adam geskape is, het God hom met diere omring. Toe Noag teen die vloed beskerm is, het God ’n verbond met hom gesluit en hy was deur diere omring. Toe Abraham na die Beloofde Land gelei is, is hy deur baie diere vergesel. Nadat God Moses en die volk deur die Rooi See gelei het en vir hulle in die wildernis voorsien het, was daar ook baie diere saam met hulle. Met Jesus se geboorte is ook Hy deur diere in die stal omring. Ons kan dus verwag dat wanneer Jesus weer op die wolke sal kom om die nuwe Hemel en nuwe aarde te vestig, Hy weereens deur die diere wat Hy geskep het, omring sal wees.

Die bron van liefde
God is die bron van alle liefde; Hy is ook die gewer van elke goeie gawe (1 Joh 4:16). Dit is onmoontlik dat ons ons troeteldiere liewer het as wat God hulle het. As God so ’n diep liefde vir hulle in ons harte geplaas het, kan ons verseker wees dat Hy hulle baie liewer het as wat ons hulle het (Jak 1:17). Net soos die diere die redding van Noag en sy familie gedeel het, kan ons ook met vertroue uitsien na die dag wanneer ons diere saam met ons in die seën en verlossing sal deel. Die Here Jesus bied Sy seën oral waar die vloek in werking getree het. In Christus is die vloek van die sondeval omgekeer en Hy verklaar: “Kyk, Ek maak alle dinge nuut.” – Openbaring 21:5

Die Skepper en Sy skepping
“Want al is God onsigbaar, kan hulle Sy ewige krag en Sy Goddelikheid reeds van die skepping van die wêreld af duidelik uit Sy handewerk waarneem” – Romeine 1:20. Leeus straal iets van ons Skepper se krag, moed, koninklikheid en durf uit. Lammetjies weerspieël Sy sagmoedigheid, terwyl honde en otters Sy speelsheid en perde Sy stamina en uithouvermoë uitstraal.

Oorweldigende getuienis
In die lig van hierdie en vele ander Bybelverse glo baie teoloë en Bybelstudente dat ons liefdevolle, almagtige Skepper dit bestem het dat al Sy skepsels die Hemel vir ewig saam met Hom sal geniet. Die enigste deel van die skepping wat nie in die Hemel teenwoordig sal wees nie, is die sondiges wat God se verlossingswerk deur Jesus Christus, Sy Seun, verwerp.


6 Junie 2022

 

 

Click here to KEEP UPDATED on the latest news by subscribing to our FREE weekly newsletter.

VRYWARING: Joydigital-nuus ’n Christen-nuusportaal wat voorafgepubliseerde artikels publiseer wat deur skrywers wêreldwyd geskryf is. Elke artikel word aan die oorspronklike bron gekoppel en elke artikel word met die naam van die outeur gekrediteer. Hoewel ons baie artikels publiseer wat deur JUIG! Of JOY!-joernaliste geskryf is, produseer ons nie eksklusief ons eie inhoud nie. Enige sieninge of standpunte wat op hierdie webtuiste aangebied word, is uitsl uitlik dié van die outeur en verteenwoordig nie noodwendig dié van die maatskappy nie

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)
More quality content if you check those pages xxx; filme porno; xnxxfr.org; xxnxx; xvideosxnxx.org