In die tye waarin ons leef – die eindtye – word mense se denke met vals inligting en verskeie vorme van onsedelikheid, insluitend ’n vlaag van vals propaganda oor menslike seksualiteit oorstroom. Dit is ’n eindtydaanval deur verleidende geeste wat daarop uit is om die kollektiewe denke van die samelewing te verwring en ’n denke te skep wat geen morele perke eerbiedig nie. Hierdie proses is besig om sy tentakels in elke sektor van die samelewing in te stoot. Selfs mense wat in die kerk grootgeword het, word nou beïnvloed en pas hulle standpunte aan oor beginselsake waaroor daar geen kompromis aangegaan kan word nie.

Hoe het dit gebeur?
Dit is die resultaat van ’n voortdurende bombardering deur slegte mense, slegte bronne, slegte inligting en slegte geestelike invloede. Dit is alles deel van ’n demoniese strategie teen die mensdom (insluitend gelowiges) om hul denke te verwring en geestelik te beskadig totdat hulle nie meer kan onderskei tussen wat verkeerd is, met dít wat verkeerd is nie. Op die ou end veroorsaak dié proses dat mense kant kies teen dié wat hulle by die Bybelse waarhede hou.

Die samelewing se kollektiewe denke
As gevolg van die samelewing se kollektiewe denke wat verander – sonde beskadig en beïnvloed dit negatief – sal die samelewing uiteindelik “… doen wat onbetaamlik is.” – Romeine 1:28. Die woord “onbetaamlik” beteken dat hulle dinge sal doen wat nie moreel of gepas is nie.

Veranderende denke
Spreuke 23:7 onthul ’n belangrike beginsel: “Want soos hy in sy siel bereken, so is hy …” (OV). Moet nooit vergeet dat mense se dade hulle denke volg nie. Die duiwel weet dat hy bloot toegang tot iemand se denke of die kollektiewe denke van die samelewing moet kry. As hy dit regkry, sal dit nie lank duur voordat daardie persoon of die samelewing se gedrag met die nuwe en bedrieglik aanloklike denkwyse sal begin ooreenstem nie. En dit verskil baie van die ge-
vestigde, Bybelgefundeerde standaarde wat die toets van die tyd deurstaan het.

Satan is duidelik aan die werk
As kinders van God moet ons op ons hoede wees. Satan laat in hierdie eindtyd hordes verleidende geeste los om ’n hele generasie met “leringe van duiwels” te mislei. Satan het ’n geheime operasie geloods om die denke – veral dié van die jeug – van die pad te laat afdwaal. Die vyand gebruik die stemme van invloedryke mense in die vermaaklikheidswêreld en die media – dié wat reeds deur die leuen mislei is. Sy doel is om dié generasie sy slagoffers te maak en hulle denke en gedrag te verwring sodat hy vrylik op soveel vlakke moontlik kan steel, slag en uitroei.
Jesaja 5:20 verwys na ’n dag wanneer mense “sleg goed noem en goed sleg, wat van duisternis lig maak en van lig duisternis …” Dit voorspel ’n dag waarop die samelewing goddeloos sal word en nie meer oor die vermoë sal beskik om die verskil tussen reg en verkeerd te onderskei nie – tot in so ’n mate dat sleg as goed regverdig word en dít wat goed is, as sleg beskou word. Dít is die tye waarin ons ons bevind – ’n eindtyd waaroor die Heilige Gees ons spesifiek in 1 Timoteus 4:1 gewaarsku het.

Uiterste wetteloosheid
Die huidige neiging tot wetteloosheid – om ’n nuwe wêreldorde te vestig met sedes wat strydig met dié in God se Woord is – sal uiteindelik tot ’n kollektiewe ingesteldheid in die samelewing lei wat nie meer van sonde oortuig sal kan word nie. Hulle sal afgestomp wees vir die gevolge van sonde. Wanneer hierdie fase sy volheid bereik het, sal mense immoreel lewe sonder enige gewetens-wroeging. Dit sal inderdaad ’n dag wees wanneer wetteloosheid en ongeregtigheid sal floreer.

Die samelewing bestaan ​​uit individue
Hoewel ek hoofsaaklik op die samelewing fokus, moet ons nie vergeet dat die samelewing ​​uit individue bestaan wat negatief beïnvloed word deur die bose se onophoudelike aanslag op die samelewing se denke en ingesteldheid nie. Dit sluit ook gelowiges in wat só ver van God se weë afgedwaal het dat hulle leuens vertel, steel, na onvanpaste rolprente kyk, voorhuwelikse seks het, saamwoon en met allerhande ander soorte seksualiteit buite die grense van God se Woord eksperimenteer – die lys is lank.

Ervaar jy steeds God se pyn?
Hierdie voortdurende bombardering met slegte geestelike invloede, in kombinasie met ’n kollektiewe gewilligheid binne die kerklike wêreld om dit te verdra, veroorsaak dat Christene se denke stadigaan verander sodat hulle al hoe meer verkeerde dinge duld. Dit is jammer dat Christene in baie gevalle nie meer die pyn van sondeoortuiging ervaar nie. Hulle gaan kerk toe, bou verhoudings met ander en gaan voort asof hulle gedrag vir God aanvaarbaar is.

Die denkwyse word voortdurend vervorm
Wat het met hierdie Christene se gewete gebeur dat hulle nie meer oor hulle sonde berou het nie? Dit is die invloed van die voortdurende vervorming van die samelewing se denkwyse. Dikwels het die Christene se denkwyse en gewete oor sekere aspekte van hulle lewens verhard. Ja, selfs hulle het ook goddeloos in hulle denke geraak.

Is daar ’n kuur?
Vir gelowiges wat gefouteer het deur die sondige gedrag te verdra en ’n gewoonte van sondige gedrag maak, is daar hoop. As hulle sal erken hoe ver hulle afgedwaal het en bereid is om dit te bely (1 Johannes 1:9), sal die Heilige Gees ​​ hulle denke met Sy magtige krag binnedring en die proses begin om hul gedagtes en denke te vernuwe en dit in pas met die waarheid te bring.

Bepeins die Woord van God
Hierdie vernuwing van die denke vereis dat iemand sy of haar gedagtes absoluut aan die Woord van God en die werk van die Heilige Gees onderwerp (Romeine 12:1,2). Dit sal moed en volgehoue ​​toewyding verg, want sodra iemand se denke so diepgaande deur sonde en misleiding beïnvloed is, kan dit slegs weer herstel word as die individu sy / haar gedagtes en denke 100% aan God se Woord wy én die waarheid daarvan gehoorsaam.

Daar is hoop!
Sodra iemand se denkwyse sondig geword het, verg dit groot toewyding om dit te vernuwe. Die goeie nuus is egter dat daar hoop is vir ’n gelowige wat afgedwaal het van die duidelike lering van die Skrif en bereid is om te doen wat dit gaan verg om om te draai. Die Heilige Gees sal die wonderwerk doen deur die individu se sonde-beskadigde denke te neem en dit te vernuwe sodat dit weer goed en heilig is.

Opstandigheid van die eindtyd
Kom ons kyk na 1 Timoteus 4:1: “Die Gees sê uitdruklik dat in die eindtyd sommige afvallig sal word van die geloof. Hulle sal misleidende geeste navolg en die leerstellings van bose geeste aanhang.” Ek wil daarop wys dat die vers sê die Heilige Gees praat “uitdruklik” oor hierdie verwikkelinge wat in die eindtyd sal plaasvind.

Paulus het dit herhaal
Paulus het ook in 2 Tessalonisense 2:3 oor ’n afvalligheid van die geloof geskryf wat in die eindtyd sal plaasvind. In daardie vers het Paulus gesê: “Laat niemand julle op watter manier ook al mislei nie. Die dag van die Here sal nie aanbreek voordat die laaste afvalligheid gekom het en die wettelose mens wat vir die verderf bestem is, sy verskyning gemaak het nie.”
Die frase “afvalligheid” kom van die Griekse woord apostasia, ’n woord wat in die Ou Testamentiese Griekse Septuagint gebruik word om opstandigheid teen gesag uit te beeld. In 2 Tessalonisense 2:3 gebruik Paulus hierdie woord om ’n wêreldwye samelewing uit te beeld wat in die eindtyd in volskaalse opstand teen die gesag en standaarde van God sal wees. Dit stem ooreen met Jesus se waarskuwing dat “ongeregtigheid” sal vermeerder voordat die voleinding van die wêreld sal aanbreek (Matt 24:12).

Ons lewe op die randjie van die voleinding van die wêreld
Dit is juis waarom ons die gekhede sien wat deesdae in die wêreld gebeur. Ons lewe op die randjie van die voleinding van die wêreld, net voor Jesus se koms. Demoniese geeste is met ’n aanslag vir die eindtyd in die kulture van hierdie wêreldstelsel losgelaat – hulle taak is om die sataniese opdrag uit te voer om soveel mense moontlik te verwar, af te breek en onherstelbare skade in hulle lewens aan te rig.

Die verborgenheid van die ongeregtigheid
In 2 Tessalonisense 2:7 profeteer Paulus dat die “verborgenheid van ongeregtigheid” reeds in die wêreld aan die werk is, maar dat dit in die eindtyd ’n aggressiewe mag in die samelewing sal word. Soos die Heilige Gees voorspel het, sien ons nou hierdie toenemende opstand teen God en die stem van die Skrif. Die “verborgenheid van ongeregtigheid” is met mening losgelaat en werk dag en nag volstoom om die wêreld tot in massamisleiding te verlei.

Vinnige agteruitgang van die samelewing
Dit is waar dat gelowiges in elke generasie met die kwessies van morele agteruitgang en euwels in die samelewing te kampe gehad het. Die feit dat die wêreld al hoe boser word, is beslis niks nuuts nie, maar die spoed waarteen die morele agteruitgang van die moderne kultuur oor die afgelope eeu geskied het, sowel as die graad van verval, is ernstig. Dit wil voorkom asof alle beperkings en selfbeheersing afgeskud is. Ons stuur af op ’n kop-aan-kop-botsing met die voleinding van die wêreld. Hoe nader ons aan die einde kom, hoe dieper versink hierdie verlore wêreld in misleiding en verdorwenheid.

Bly standvastig
Om “stroomop” te swem teen die vinnige stroom van die wêreld, is nie vir dié wat lafhartig is nie. Om daardie voorwaartse momentum te behou, moet ons standvastig hou by ons Bybelse oortuigings. Dit is ook ons verantwoordelikheid om dieselfde krag van Christelike oortuiging aan die volgende geslag oor te dra en ons kinders groot te maak om as standvastige Christene, vol van die Heilige Gees, te lewe.

Bonatuurlike druk
Ons weet dat dit bonatuurlike krag gaan verg om die druk wat in die komende dae teen Christene sal toeneem, te kan weerstaan. Ek en jy is egter vir ’n rede op hierdie tydstip op aarde. Ons word elkeen as deel van hierdie strategiese generasie gelowiges geroep om ’n spesifieke rol in die eindtyd te vervul.
In die lig hiervan, moet ons besef dat dit nog nooit belangriker was om in alle nederigheid God se aangesig te soek vir wysheid, begrip en insig oor Sy weg en plan vir ons in hierdie uur nie. In plaas daarvan om voor vrees te swig, moet ons op Christus en die krag van die Heilige Gees fokus sodat ons soveel lewens moontlik kan bereik voor die voleinding van alles. Hierdie geleentheid wat ons te beurt geval het, is merkwaardig en ongekend.

Voorberei vir die Antichris
Omdat ons in die eindtye leef, moet ons waaksaam wees en weet dat die duiwel die wêreld voorberei en verander sodat dit die “seun van die verderf” sal verwelkom. Daar is ’n reuse-poging om die wêreld in ’n toestand van totale wetteloosheid te laat verval sodat dit hierdie satan-geïnspireerde individu makliker sal aanvaar. Die wêreld is salig onbewus daarvan, maar op hierdie einste oomblik word dit voorberei vir daardie tyd.

Bose magte aan die werk
Namate hierdie wêreldwye veranderinge posvat, sal ons sien hoe al hoe meer dinge om ons verander. Te midde van hierdie proses van ’n wêreldwye verskuiwing, sal ons sien hoe bose magte ’n hele spektrum van vernietigende vure aanblaas met die enigste doel om soveel lewens moontlik te verteer. Al hierdie dinge en nog meer lê vir ons voor, terwyl ons die voleinding van die tyd nader – dit beklemtoon net nog meer hoe belangrik dit is dat ons by die Bybel en die gesag van die Skrif hou in hierdie uur.

Onkunde tot oorlopens
In die algemeen ken of eer die mense in hierdie samelewing nie meer die Bybel soos vroeër nie. Soos Romeine 1 beskryf, het die samelewing geleidelik verder en verder van God se waarheid afgedwaal omdat Sy weë en wysheid nie gerieflik inpas in die wêreld wat die liberale progressiewe denkers wil vestig nie. As gevolg hiervan is die meeste mense grootliks oningelig. Hulle weet nie dat hulle pionne in die hande van verleidende geeste is wat gestuur is om hulle te mislei nie.
Maar dit is beslis nie nou die tyd om in vrees terug te deins nie. Dit is ’n baie strategiese uur vir ons om voort te gaan om die immer relevante boodskap van die Evangelie en die verlossende, lewensreddende, genesende, denke-vernuwende boodskap te verkondig.


Click here to KEEP UPDATED on the latest news by subscribing to our FREE weekly newsletter.

VRYWARING: Joydigital-nuus ’n Christen-nuusportaal wat voorafgepubliseerde artikels publiseer wat deur skrywers wêreldwyd geskryf is. Elke artikel word aan die oorspronklike bron gekoppel en elke artikel word met die naam van die outeur gekrediteer. Hoewel ons baie artikels publiseer wat deur JUIG! Of JOY!-joernaliste geskryf is, produseer ons nie eksklusief ons eie inhoud nie. Enige sieninge of standpunte wat op hierdie webtuiste aangebied word, is uitsl uitlik dié van die outeur en verteenwoordig nie noodwendig dié van die maatskappy nie
Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)