Almal weet dat die geestelike milieu van die wêreld besig is om radikaal te verander. ’n Groot skeuring is besig om te ontwikkel tussen diegene wat die absolute waarheid verwerp, en diegene bewus van die verandering, en daarop reageer met hernieude toewyding aan die Christelike geloof.

Transformasie in die Kerk
Die wind van verandering skei die kaf van die koring (Matteus 3:12). Selfs om te bepaal wie ‘koring’ en wie ‘kaf’ is, kan ’n geskil ontketen, afhangende van watter groep jy aan behoort. Ongelukkig is wat ons tans sien en ervaar, maar net die begin van die skeuring wat besig is om binne die Kerkgemeenskap plaas te vind.
As ’n groot herlewing nie plaasvind nie, sal hierdie skeuring net verdiep. As berou nie die harte van mense in die Kerk versag nie, sal dit uiteindelik voorkom of daar drie Kerke is:
1. ’n Kerk wat standvastig by die waarheid hou en die ergste teenkanting trotseer omdat dit weier om aan sosiale druk toe te gee
2. ’n Kerk wat op die draad sit en poog om vervolging en sosiale verwerping te vermy deur inskiklik te wees of selfs kompromie aan te gaan (Op 2:12-17)
3. ’n Louwarm ‘Laodisea’-tipe kerk (Op 3:14-22) wat kompromie toegelaat het om sy loop te neem, en die Kerk geheel en al van die krag van God stroop en Jesus uitsluit.

Dit is nie te laat vir die Liggaam van Christus om volkome te herstel nie. Om die waarheid te sê, dit is nooit te laat nie, solank daar gelowiges is wat gewillig is om te hoor en te doen wat die Gees sê. Die Kerk moet egter ’n transformasie ondergaan van die hoogste tot die laagste vlak om die Goddelike krag te ontvang wat nodig is vir verbetering, verandering en herstel.

Neem jou kruis op
Die Heilige Gees waarsku Sy kinders profeties dat die enigste manier waarop hulle hierdie geestelike donker dreigende seisoen die hoof kan bied, is om op Christus se waarskuwing ag te slaan en Sy voorgeskrewe oplossings van Sy Woord toe te pas. Christus se woorde aan al sewe kerke in Openbaring is noodsaaklik vir hierdie omvattende transformasie om plaas te vind. Dit was veral geldig met betrekking tot Christus se boodskap aan die gemeente van Pergamum [die kerk met mense wat die leer van Bileam aangehang het, wat vals leringe en onsedelikheid ingesluit het].
Die Kruis is altyd die weg vir gelowiges wat besluit om die reguit pad met Jesus te volg. Die Kruis is nooit aangenaam nie, maar dit lei altyd tot ’n Opstanding. Daarom moet gelowiges gewillig wees om die Kruis te ervaar en te glo dat Opstandingskrag in hulle werksaam sal wees – selfs al sou dit beteken dat hulle die teenkanting van ’n veranderende samelewing moet verduur wat geen verdraagsaamheid toon teenoor diegene wat ’n uitsluitlike Christelike geloof beoefen of vaste morele standaarde handhaaf nie. As die Kerk geen vaste, onwrikbare Bybelse waarhede het waarop dit gebaseer is nie, sal dit bloot ’n geestelike afgewaterde humanitêre organisasie word met ’n ‘Christelike’ filosofie wat aan die krag van God ontbreek.

Moet jou nie laat intimideer nie
In Jesus se boodskap aan die kerk van Pergamum, prys Hy die gelowiges wat nie toegelaat het dat bose magte, wat hulle van alle kante geteister het, hulle intimideer nie; bose magte wat gepoog het om die gelowiges hulle toewyding aan die Evangelie te laat verloën (Op 2:13).
Hierdie teenkanting het ’n verskeidenheid vorme aangeneem vir die vroeë Christene, van onmin tussen gesinslede en uitsluiting uit die gemeenskap, tot grootskaalse vervolging deur die owerheid. Ten spyte van die verskillende maniere waarop hierdie antagonisme openbaar gemaak is, was al hierdie aanvalle teen die vroeë Kerk diep gewortel in een gemeenskaplike karaktereienskap – ’n onversetlike navol-ging van oortuigings wat vandag gesamentlik as die heidendom of paganisme bekendstaan.

Stry die goeie stryd van die Geloof!
Ons nader die einde van hierdie era in ’n opgevoede, hoogs gesofistikeerde en tegnologiese wêreld, en sien ons ’n terugkeer na daardie heidense uitgangspunt van die verlede dat almal se geloofsoortuigings reg kan wees. Toenemend kan die samelewing nie die geestelike of morele absolute aanvaar nie.
Om die waarheid te sê, die openbare reaksie op morele uitsprake is dikwels so vyandig dat baie leraars vandag huiwerig is om sterk standpunt oor morele kwessies in te neem, selfs al word hierdie waarhede duidelik in die Woord van God vermeld. Hulle vermy eerder die kwessie om sodoende moeilike morele vrae en konflik te vermy.
Ons ontdek dat dit presies is wat die dwalende leiers, die Nikolaïete, in Pergamum gedoen het. Hulle doktrine was een wat selfbeskermende kompromie aangegaan het en inskiklikheid getoon het teenoor die heidense kultuur waarbinne die Pergameense gemeente hulleself bevind het.

Onwrikbare Geloof
Die vroeë Christene het mishandeling, bespotting, gevangenskap verduur en selfs die dood in die oë gestaar omdat hulle geweier het om aan die plura-listiese [teorie dat daar meer as een basiese beginsel is] heidense wêreld gelyk te word, wat hulle van alle kante verdring het. Die godsdienstige, sosiale, kulturele en politieke magte van Pergamum het geweldige druk op hierdie Christene uitgeoefen om hulle boodskap aan te pas na ’n meer gematigde, inklusiewe uitgangspunt wat hulle meer in ooreenstemming met die tydsgees sou bring. Al het sommige gelowiges onder die druk geswig, het baie van die ander hierdie druk standvastig teengestaan en getrou gebly aan hulle geloof.
Nou, en in die toekoms, is daar – en sal daar steeds – gelowiges wees wat nie aan die druk van die samele-wing sal toegee nie. Hoewel baie gelowiges in die eer-ste paar eeue van die Kerk onder die druk van hierdie uiterlike magte geswig het, was daar ook baie van hulle wat nie ingegee het nie – en wat selfs lyding gekies het eerder as om hulle geloofsoortuiging te skend.
God het altyd sy restant [handjievol getroues] gehad wat nie aan eksterne druk toegegee het nie en in hierdie eindtye sal daar weer so ’n groep gelowiges wees. Diegene wat weier om te vrees of kompromie oor hulle geloof in Jesus Christus aan te gaan, sal ongekende vlakke van die krag van God ervaar danksy hulle toewyding om standvastig by die waarheid te hou.

’n Vaste toewyding aan Christus
Ten spyte van die regering en druk van die samelewing wat gepoog het om die vroeë gelowiges van hulle gefokusde toewyding aan Christus en Sy heerskappy te laat afsien, het die meeste van hulle aan die Naam van Jesus getrou gebly en die versoeking geweier om te glo dat Hy net maar nog een van die opsies in ’n see van keuses is. Die wêreld mag godsdienstig pluralisties gewees het, maar die Kerk was beslis nie. Hoewel die samelewing Christene as verkrampte idiote beskou het, het hierdie vroeë gelowiges geweet dat verlossing net deur Jesus Christus is en het hulle geweier om aan die druk van hulle kultuur en tydsgees toe te gee.


7 Gemeentes van Openbaring

1 Efese: Hierdie kerk is geloof vir die goeie dade wat deur hulle verrig is, maar is ook tereggewys omdat dit sy eerste liefde vir Christus en mekaar verloor het (Op 2:4). Christus het hierdie gemeente vermaan om hulle te bekeer en weer te doen wat hulle aan die begin gedoen het.
2 Smirna: Hoewel hierdie kerk arm was en belaster is, was dit ’n kerk van groot geestelike rykdom
(Op 2:9).
3 Pergamum: Hierdie gemeente is geloof omdat hulle getrou gebly het aan Christus, selfs te midde van hewige vervolging, maar hulle is ook berispe omdat hulle ’n kompromis aangaan oor die tipe lering in die kerk
(Op 2:12-27).
4 Tiatira: Jesus het hierdie kerk se liefde, geloof, diens en uithouvermoë hoog aangeslaan. Die pro-bleem is egter dat afgodery en seksuele immoraliteit die kerk binnegesypel het (Op 2:18-29).
5 Sardis: Jesus se boodskap aan hierdie kerk dui daarop dat die gemeente geestelik dood was en ’n herlewing benodig het (Op 3:1-6).
6 Filadelfia: Hierdie gemeente is ook geprys vir hulle getrouheid en volharding – te midde van vervolging deur “die sinagoge van satan” en vals Jode wat die lewe moeilik gemaak het vir hierdie gelowiges.
7 Laodisea: Dié kerk was in ’n geestelike verknorsing omdat hulle nie warm of koud nie, maar louwarm was. “Maar nou, omdat julle lou is…gaan Ek julle uit my mond uitspoeg.” Op 3:14-22.


Die lering van Bileam

Ons moet op vals lering bedag wees omdat dit dodelik vir die Christelike Kerk is. Dit ondergrawe die ware Evangelie van Jesus Christus, en bring die geestelike dood mee van mense wat verlossing nodig het. Dit gooi die geopenbaarde waarheid omver en bevorder ‘die leuen’ – en heul so saam met die ‘vader van die leuen’, naamlik satan.

Suiwer doktrine
Ons moet weet hoe om met hierdie vals leringe om te gaan – dit is nie genoeg om ’n teksvers of twee aan te haal nie (hoewel dit reg is om ons antwoorde op die Woord te grond). Ons moet ’n deeglike en suiwer doktrinêre kennis hê oor wat die Bybel leer.

Alle denominasies loop gevaar
[Hierdie ketterbewegings en gnos-tiese oortuigings] kom voor in van die hoof denominasies soos die Anglikaanse, Baptiste, Gereformeerde en Lutheraanse kerk. Hierdie vals leringe begin ook in Evangeliese, Charismatiese en Pinksterkerke posvat deur baie invloedryke leiers van die ‘Opkomende Kerk-beweging’ [die idee dat in reaksie op ’n veranderende kultuur, ’n nuwe Kerk te voorskyn moet kom]. Die Westerse kultuur is lankal nie meer in Christelike denke en geloof geanker nie en die uitwerking hiervan sal nie net in Noord-Amerika, Engeland en Europa gevoel word nie, maar wêreldwyd.

’n Nuwe wêreldorde
Frederick Baue, die Lutheraanse teo-loog, voorspel wat aan die kom is, is
“ ’n fase van Westerse of wêreldbeska-wing wat inherent godsdienstig, maar vyandiggesind teenoor Christenskap is…of erger, ’n dominante, maar vals Kerk wat met alle mag tot sy beskikking die waarheid van God se Woord teenstaan.” As ons nie hierop voorbereid is nie, as ons ons nie toerus met ’n dieper insig van Christelike waarheid en ’n dieper kennis van ons geloof nie, sal dít wat oor die wêreld kom, ons ook meesleur.

Hoe vals lering insypel
Daar is twee maniere waarop vals leringe die Kerk binnedring: deur weglating, waar dele van die Evangelie ontken word, of deur byvoeging, waar daar tot die Christelike geloof bygevoeg word. ’n Voorbeeld van eersgenoemde is die ontkenning van Jesus se Goddelikheid, of van die doktrine van versoening. Voorbeelde van die daaropvolgende is moeiliker om te onderskei, maar dit vind plaas wanneer die boodskap van die Evangelie aangevul word deur ander leringe wat die Evangelie afwater of weerspreek.

Afdwaal van die weg soos Bileam
Beide die skrywers van Judas en Petrus noem Bileam in hulle bespre-kings oor die gevare wat vals leraars vir die vroeë Christen-gemeenskappe ingehou het. In Petrus se tweede brief waarsku hy die Kerk teen vals leraars wat soortgelyk aan die vals profete van die Ou Testament, kettery in omloop wil bring. Hierdie mense is onsedelik, verleidelik en sal die Christelike geloof aan minagting blootstel. Petrus vergelyk hulle met Bileam, die profeet van die Ou Testament wat van die ware weg afgedwaal het. Hieruit lei ons af dat hierdie mense die waarheid geken het en dit in ’n stadium selfs aan ander geleer het, maar nou soos Bileam afgedwaal het.

Hernieude geesdrif
Ek glo dat die Christelike Kerk vandag, soos nooit tevore nie, gelowiges nodig het wat Jesus Christus liefhet en toegewy is daaraan om vir die waarheid standpunt in te neem. Deur gebed, en om onsself met kennis, en ’n grondige insig in die Woord toe te rus, kan ons hernieude passie vir die Here beleef en ’n duidelike insig in Sy glorieryke Evangelie verkry.


RICK RENNER is die outeur van meer as 20 boeke en ’n Bybelleraar en leier. Dit is ’n uittreksel uit sy, ‘No Room for Compromise: Christ’s message to Today’s Church, die tweede volume van die reeks, ‘Light in Darkness’. Vir meer: www.renner.org

Click here to KEEP UPDATED on the latest news by subscribing to our FREE weekly newsletter.

 

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)