Deur Rebekah L. Derr

Ons tref oral in die Bybel donkies aan wat agter die skerms dien en help. Tot vandag toe word donkies as betroubare helpers beskou. Hulle is vasvoetig op bergagtige terrein, is gehard en kan in moeilike omgewings oorleef en is baie sterk pakdiere. In die Bybelse tye was donkies ’n simbool van flukse werksaamheid, vrede en soms ook rykdom – terwyl perde die simbool van rykdom, oorlog, mag en die krag van ’n leër was. Dit is interessant om te lees dat God die Israeliete beveel het om nie perde vir hulle nasie bymekaar te maak of na Egipte toe te gaan om perde te gaan haal nie (Deut 17:16). Die Israeliete het al twee bevele verontagsaam; Salomo het duisende perde gehad, stede gebou met sy perdestalle as die middelpunt en het ’n groot perdehandelbedryf tussen Silesië en Egipte gevestig. (Silesië was aan die suidooskus van Klein-Asië geleë.) Hierdie beperking met betrekking tot perde was tot die uitverkore volk se eie beswil. Israel was uniek onder die nasies omdat hulle die almagtige Here gehad het om hulle stryd vir hulle te stry. Die Here wou nie hê dat Sy volk, Israel, net soos Egipte op sy perde en strydwaens moes vertrou of dit begin aanbid nie, soos met die goddelose konings van Juda in 2 Konings 23:11 gebeur het. Die Here het sy volk egter van die donkie voorsien wat die ware “werkperd” en beter geskik was vir die lewenswyse wat die Here vir die Israeliete begeer het.

Die dier wat die meeste in die Bybel genoem word
Donkies is een van die diere wat die vroegste en die meeste in die Bybel genoem word. Die getroue donkie is daar in die agtergrond in die meeste van die Ou Testament se groot historiese gebeure. Abraham het die oggend vroeg opgestaan ​​om sy donkie op te saal: ’n oënskynlik onbenullige handeling, maar dit was in gehoorsaamheid aan die Here om Isak aan God te gaan offer (Gen 22:3). Jakob stuur twintig donkiemerries en tien donkievulletjies as deel van sy groot en duur geskenk om sy broer Esau te paai (Gen 32:5). Die seuns van Jakob het met donkies na Egipte gereis om graan te gaan koop tydens ’n groot hongersnood (Gen 42:26). Toe Moses na Egipte terugkeer om die Here se verteenwoordiger te wees wat die Israeliete uit Farao se slawerny bevry, het hy sy vrou en kinders op ’n donkie se rug gelaai om die woestyn oor te steek (Eks 4:20). Abigail, ’n deugsame vrou, het haar gehaas om voedsel voor te berei vir Dawid en sy leër wat gereed gemaak het om met haar goddelose man, Nabal, te kom veg. In 1 Samuel 25:18 gee sy opdrag dat ’n karavaan donkies gelaai moet word met 200 brode, 2 kruike wyn, 5 gaargemaakte skape, 5 mate gebraaide koring, 100 trosse rosyne en 200 vyekoeke. Abigail het Dawid en sy leër haastig op ’n donkie tegemoetgery. Dit was danksy haar nederige Christelike optrede dat sy die kryger Dawid se hart kon versag en daarvan weerhou om met Nabal se huishouding oorlog te maak (1 Sam 25:20, 23; lees die hele boeiende verhaal van Abigail in 1 Samuel 25).

Die krag en kreatiwiteit van die Here
In die boek Job is die donkie een van die veertien diere wat die Here gebruik om Sy krag en kreatiwiteit aan Job toe te lig. “Wie gee aan die wildedonkie sy vryheid en laat hom ongebonde vryloop? Ek het vir hom die oop veld gegee om in te bly, die brakbossies om in te wei. Hy bekommer hom nie oor die gewoel in die stad nie, hy hoef nie te luister na die geskreeu van ’n drywer nie. Hy deurkruis die berge vir weiding, hy snuffel elke groen sprietjie uit.” – Job 39:8-11

Hierdie gedeelte help ons om te verstaan ​​dat die Here die wildernis die donkie se “huis” gemaak het. Dit is een voorbeeld van die Here se kreatiwiteit om die donkie met die vermoë te skep om by sy omgewing aan te pas. Hierdie teksgedeelte onthul ook hoe die Here voorsiening gemaak het dat selfs die woestyn bewoon kan word. Die feit dat die wilde donkie hom nie oor “die gewoel van die stad” bekommer nie en nie na die “geskreeu van ’n drywer” hoef te luister nie, herinner ons daaraan dat die Here die vrees vir die mens in elke dier geplaas het ná die sondvloed.

“Al die diere, al die voëls, al die diere wat kruip, en al die vis sal vir julle bang wees en vir julle skrik. Hulle word tot julle beskikking gestel.” – Genesis 9:2

Die Here skenk spesiale vermoëns
Die donkie is ook een van die twee diere in die Bybel wat deur die Here die spesiale vermoë gegee is om verbaal te praat. Die eerste dier was die slang in die tuin van Eden, wat deur die duiwel beheer is en Eva mislei het om aan God ongehoorsaam te wees. Die Here het op sy beurt die slang hoorbaar vervloek.

Die donkie vir God se doel aangewend
Bileam se donkie is die tweede en laaste dier in die Bybel wat deur die Here se mag hoorbaar met ’n mens gepraat het. Bileam was ’n omkoopbare profeet wat deur die vyande van Israel gehuur is om ’n vloek oor die hele volk uit te spreek. Hy het die Here se bevel verontagsaam, die taak aanvaar en per donkie na die plek gereis waar die Israeliete laer opgeslaan het. Bileam se ongehoorsaamheid het God kwaad gemaak. Hy het Sy engel gestuur om in die pad te gaan staan as Bileam se “teëparty”. Die Bybel sê vir ons: “Toe die donkie die Engel van die Here in die pad sien staan met ’n ontblote swaard in die hand, het die donkie uit die pad gedraai en die veld in geloop. Toe Bileam die donkie slaan om hom in die pad terug te bring, gaan staan die Engel van die Here in ‘n smal pad tussen die wingerde, met ’n muur aan weerskante.” – Numeri 22:24-24

Bileam mishandel sy donkie
In Numeri 22 is opgeteken dat die engel van die Here drie keer voor Bileam en sy donkie in die pad gestaan ​​het. Drie keer het die donkie die engel van die Here gesien en ’n ander pad gekies het. Drie keer het Bileam kwaad geword en sy donkie geslaan – die derde keer met ’n stok. Ná hierdie derde keer “laat die Here die donkie praat, en die donkie sê vir Bileam: ‘Wat het ek jou aangedoen dat jy my nou al drie keer geslaan het?’“ Bileam was so woedend dat dit nie eens vir hom ’n nuwigheid was dat sy donkie met hom praat nie! Hy snou die donkie toe: “Jy hou my vir die gek. As ek ’n swaard by my gehad het, het ek jou doodgemaak.” Die donkie sê toe vir Bileam: “Is ek nie die donkie waarop jy nog altyd gery het nie? Maak ek altyd so met jou?’ en Bileam antwoord: ‘Nee!’” In Bileam se woedende mishandeling van sy donkie is daar ’n les vir ons. Die Here sien hoe die mensdom Sy skepping mishandel. Hoewel daar baie meer ter sake is in hierdie historiese verslag as ’n donkie wat mishandel word, dien dit tog om ons daaraan te herinner dat dit ons verantwoordelikheid is om goeie rentmeesters van God se skepping te wees, soos ons in Genesis 1:28 opdrag gegee is.

Diere moet met respek behandel word
Spreuke 12:10 sê vir ons: “Die regverdige sorg goed vir sy diere, maar die goddeloses is wreed.” Die Here sien ons dade en hou boek van die manier waarop ons die mense in ons lewens bestuur of behandel asook ons diere en besittings. “Die Here sien oral; Hy hou slegte en goeie mense dop” – Spreuke 15:3. Ons moet in ag neem dat ons eendag voor die Here sal staan ​​om rekenskap te gee van ons optrede hier op aarde. “Jy, waarom veroordeel jy dan jou broer? En jy, waarom verag jy jou broer? Ons sal tog almal voor die regterstoel van God moet verskyn, want daar staan geskrywe: ‘So seker as Ek lewe, sê die Here, voor My sal elke knie buig, en elke tong sal bely dat Ek God is.’” – Romeine 14:10-12

Profesie oor die intog
Die mees onvergeetlike gebeurtenis van die Bybel met donkies was toe die Here Jesus Christus Jerusalem op ’n donkievul binnegery het. Hierdie donkierit is al honderde jare voor die eintlike gebeurtenis geprofeteer. “Jubel, Sion! Juig, Jerusalem! Jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy is ’n oorwinnaar, hy is nederig en hy ry op ‘n donkie, op die hingsvul van ’n donkie.” – Sagaria 9:9

’n Dier wat nog nooit vantevore gebruik is nie, is een wat vir die een of ander heilige doel opsy gesit is. So is daar byvoorbeeld “’n rooi koei sonder gebrek … waar geen liggaamsgebrek aan is, waarop geen juk gekom het nie” (Num 19:2) om as offer te bring. Of die twee melkkoeie – wat nog nooit ’n wa getrek het nie – en gebruik is om die wa met die verbondsark te trek (1 Sam 6:7). Die feit dat die donkievul nie ingebreek of geleer is om ruiters op hom te laat sit nie, was geen probleem vir die Koning — die Skepper van alle diere – nie. Die vul het hom aan sy Meester se aanraking onderwerp.

Christus se aanraking
Perde-afrigters kan die beeld waardeer van Christus se Goddelike aanraking as al wat nodig was om hierdie vul te leer hoe om deur ’n straat vol “hindernisse” aan te stap. Jesus se intog was ’n parade vol vreugdevolle, jubelende mense wat met palmtakke gewaai het en hulle klede op die pad voor die donkie neergelê het. Dit is uiters ongewoon dat ’n ongetemde vul nie te bang was om oor die klere op die grond te stap nie en ook nie vir die geraas en bedrywighede van die opgewonde mense te skrik nie. Vir die meeste perdagtiges duur dit jare lank om te leer hoe om so ’n toneel te verdra en nie gehoor te gee aan die instink om te vlug nie. Tog kan die Skepper, wat die mens die kennis gegee het om diere te tem, Sy skepsels se volle vertroue wen deur hulle slegs aan te raak.

’n Nederige keuse
Dit was nederig van Christus om, as die Koning van die konings, Sy intog in Jerusalem op ’n donkie te doen. In vandag se terme: Om ’n donkie in plaas van ’n perd te kies, kan vergelyk word met ’n prins wat ’n meubelwa bo ’n seldsame, luukse sportmotor kies! Histories is perde die “troon” van die seëvierende konings en vorste. Haman het dit byvoorbeeld in die boek Ester as ’n groot eer beskou as hy in ’n koninklike kleed op die koning se perd sou kon ry terwyl ’n herout sy lof voor ’n skare uitroep. Selfs vandag nog sou ons ’n soortgelyke optog van koninklikes verwag. Dit was ’n alledaagse gesig vir mense om Jerusalem op donkies binne te ry. Donkies is as daaglikse vervoer gebruik, die langore was ’n algemene gesig in die strate van Jerusalem.

Volg Jesus se voorbeeld
As ons Christus se voorbeeld wil volg, moet ons daarop fokus om Hom in nederigheid te gehoorsaam. Met Christus op ’n nederige donkie in gedagte, moet ons doelwit wees om nie voor die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe te swig nie (1 Joh 2:16). “En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig.”
– 1 Johannes 2:17

Wees gereed vir die wederkoms
As diere het donkies ons tot vandag toe goed gedien. Mag ons soos Christus se donkie wees wat gewillig en opsygesit geduldig op die aanraking van ons Meester wag sodat ons die take wat die Here vir ons bestem het, kan uitvoer.


7 Junie 2022

 

 

Click here to KEEP UPDATED on the latest news by subscribing to our FREE weekly newsletter.

VRYWARING: Joydigital-nuus ’n Christen-nuusportaal wat voorafgepubliseerde artikels publiseer wat deur skrywers wêreldwyd geskryf is. Elke artikel word aan die oorspronklike bron gekoppel en elke artikel word met die naam van die outeur gekrediteer. Hoewel ons baie artikels publiseer wat deur JUIG! Of JOY!-joernaliste geskryf is, produseer ons nie eksklusief ons eie inhoud nie. Enige sieninge of standpunte wat op hierdie webtuiste aangebied word, is uitsl uitlik dié van die outeur en verteenwoordig nie noodwendig dié van die maatskappy nie

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)
More quality content if you check those pages xxx; filme porno; xnxxfr.org; xxnxx; xvideosxnxx.org