–deur Anthony Liebenberg

Ons leef in tye waarin die mens al hoe meer wêrelds en godloos leef, waar enigiets aanvaar word en die waarheid vervaag het. Tog, midde-in hierdie chaos is daar één ding wat baie duidelik soos ‘n paal bo water uitstaan: mense raak al hoe meer desperaat, eensaam en hopeloos.

Groot opoffering

Ontdek die ooreenkomste tussen wat God van Nehemia gevra het en wat Hy vandag van jou en my vereis. “Jerusalem was groot en uitgestrek, maar die inwonertal was min. Die huise was nog nie weer herbou nie.” Neh 7:4 Nehemia het die mure van Jerusalem herbou, die interne strukture en die mense versterk en wet en orde herstel. Die mense was weer geestelik ingestel en op God gefokus. Die Bybelse samele­wing was in plek, maar daar het een ding kortgekom – die “inwo­nertal was min.” Wat was die nut van soveel opoffering van Nehemia se kant om al die strukture daarge­stel te kry? Die fisiese strukture van die stad was tog bedoel om aan die behoeftes van die mense te voldoen!

WAAR IS DIE MENSE?

God het baie moeite gedoen vir Sy skepping – ons. Hy het Sy beste gegee; Hy het Jesus geoffer sodat Sy Koninkryk op aarde gevestig kan word. God se bedoeling met Sy Koninkryk is dat dit deur mense bewoon moet word. Die duiwel se oogmerk is egter om die koninkryk van die duis­ter te bevolk en hy gee geensins om hoe hy dit doen nie. Jesus het Hades oorwin sodat die weg berei is vir Sy volgelinge na Sy Koninkryk. Té dikwels bou die kerk mure vir beskerming teen die ‘wêreld’ en die ‘vyand’ daarbuite. Wanneer ‘n paar siele gered word en dan by hulle aansluit, dink hulle dit is ‘herlewing’. Wat ‘n tragiese prentjie van die kerk vandag; veral aangesien dit God was wat die intensiefste en duurste reddingspoging ooit uitgevoer het! “God het die mensewêreld so lief gehad dat Hy Sy enigste Seun gegee het sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.” Joh 3:16

DIE GROOT BANKET

Jesus vertel die gelykenis wat die dring­endheid van Sy opdrag illustreer. “’n Man het ‘n groot feesmaal voorberei en baie uitnodigings uitgestuur. Toe alles gereed was, het hy ‘n slaaf rondgestuur om die gaste te laat weet dat hulle maar kan kom. Maar hulle het almal begin versko­nings maak. Een het gesê hy het pas ‘n stuk grond ge­koop en wou daarna gaan kyk. Hy vra dus om verskoon te word. ‘n Ander een het gesê hy het nou net vyf paar osse gekoop en wil hulle gaan probeer. ‘n Ander een was pas getroud, en het gesê hy kon nie kom nie. Die slaaf het toe teruggekom en aan sy baas vertel wat hulle gesê het.

Die baas het kwaad geword en sê toe: ‘Gaan nou in die strate en stegies van die stad en nooi die armes, die kreupeles, die verlamdes en blindes. Nadat die slaaf dit gedoen het, het hy gerapporteer: ‘Daar is plek vir nog meer.’ Sy baas sê toe: ‘Gaan uit op die paaie en lanings en dring aan by enigiemand wat jy teëkom om te kom sodat die huis vol kan word.” Luk 14:16-23

HEER EN DIENSKNEG

  • Die Heer van die huis bepaal die tyd van die banket: die Bybel sê: “Op die regte tyd… het Ek jou gehelp.” 2 Kor 6:2 Ons verantwoordelikheid is om te reageer op die bevel en te ‘Gaan’.
  • Die dienskneg moet ag gee op die instruksie en by die ‘huis’ – die kerkmure – uitgaan en mense na die ‘banket’ nooi.
  • Die dienskneg moet uitgaan en vertel; Jesus stuur en rus toe. Daar is ‘n dringendheid in God se hart ten opsigte van die verlorenes.
  • Die dienskneg dra die hart van die Heer met ‘n diep passie wat feitlik aan despe­raatheid grens. “Gaan uit op die paaie en lanings en dring aan by enigiemand wat jy teëkom…” Luk 14: 23 Hoe desperaat is jý om iemand in God se Koninkryk te sien inbeweeg?
  • Die dienskneg se doel is om nie op te hou voordat die huis nie vol is nie.

“Daarop sê Hy vir Sy dissipels: ‘Die oes is groot, maar die werkers wat dit moet insamel, is so bitter min. Hierdie oes is die Here s’n. Vra Hom dan om werkers vir Sy oesland te voorsien’.” Matt 9:37-38

DIE OES IS REG

  • Die fout lê nie by die oes nie.
  • Die fout lê by die werkers – ek en jy.
  • Soos wat ons bid, sal daar ‘n las vir die werk wat gedoen moet word, ont­wikkel.
  • Dit is Sy oes en óns opdrag is om in Sy veld te gaan wérk.

Twee belangrike dinge om te onthou: Jesus sien dit as ‘n lewensbelangrike opdrag – “Gaan dan, maak al die nasies My dissipels.” Matt 28:19

ONS OPDRAG

Dink jy die taak is voltooi? Ons almal weet daar is nog so baie om te doen. “Jesus kom toe nader en sê vir Sy dissipels: ‘God het die volle mag oor die hemel en aarde aan My toe­vertrou. Gaan dan, maak al die nasies My dissipels, en doop hulle in die Naam van die Va­der en die Seun en die Heilige Gees. Leer hulle om alles te gehoorsaam wat Ek aan julle opgedra het. En weet verseker: Ek is vir altyd by julle, tot aan die einde van die wêreldge­skiedenis’.” Matt 28:18-20 Al wat ons moet doen, is om opdragte uit te voer en die boodskap wat aan ons gegee is, af te lewer. Al rede waarom ek van­dag is waar ek is, is omdat iemand daartoe ‘gedring’ is om vir ‘my te veg’ om die Koninkryk van God in te gaan. Wie het jy gevind? Vir wie het jy geveg om in te kom? Hoe vol is jou nette? Die kerk is moontlik so leeg omdat niemand uitgaan om die vis te gaan vang nie. Die taak is dalk aan iemand anders oorgelaat. Hoeveel keer het jy nie nagelaat om te doen wat jy ver­onderstel was om te doen nie? Of omdat dit nie ‘die regte tyd’ was nie? Of jy nog nie gereed was nie?

WAT ROER JOU HART?

Kyk weer na Nehemia. Hy het nie net bloot die leegheid van die stad raakgesien nie, hy gaan verder en sê: “My God het my toe ‘n idee gegee.” Neh 7:5. Die enigste rede waarom Jesus enig­iets gedoen het, was uit deernis – deernis vir ‘n verloregaande wêreld.

Tensy jou hart dáárvoor reg is, sal jy nooit van punt A na punt Z kan be­weeg nie. Wie of wat roer jou hart? Laat ons nie net bloot lippe­diens beoefen nie, maar laat ons harte regtig in meele­­­wing en ywer vir die uitbreiding van Sy Koninkryk brand.

‘N WAARDIGE DISSIPEL

Wanneer mense sonder God leef, bou hulle allerhande strukture in hul huwelike, besighede en kinders se lewens in omdat hulle lewens nie met die regte materiaal op die regte fondasie gebou is nie. Wanneer daar opponerende kragte teen hulle te staan kom; dan gee hulle in. Alles tuimel inmekaar en die ‘mure’ word afgebrand en afgebreek. Die Bybel sê: “Daarom – iemand wat één is met Christus, is ‘n nuwe skepping. Die ou dinge is verby, kyk, die nuwe is hier!” 2 Kor 5:17 In die transformasieproses is daar ‘n belangrike deel wat deur die nuwe skepping gespeel word.

Die probleem lê egter by ons – ons aanbidding is nie gereeld nie en is ook baie dikwels oppervlakkig. In Hand 2:42 lees ons hoe toegewyd die nuwe ‘terug na die lewe’-dissipels aan die volgende was:

“Die Lering van die Apostels.” Wie mentor jy? Watter rolmodel is jy? Is jy leerbaar?

“Die gemeenskap.” Is jy toegewy aan jou geestelike familie?

“Die breek van brood en gebed.” Nagmaal is ‘n belangrike deel van wat die geestelike familie saamdoen; die toe­wyding in gebed nog selfs belangriker. Wat ek hier probeer sê, is dat ons toege­wyd moet wees, maar aan die regte dinge.

ONS MOET LIEFHÊ SOOS JESUS

Dissipelskap is nooit ‘n opsie nie, ons kan dit nie sommer net ignoreer nie. Die oomblik wat jy weergebore is; dan word ‘dissipelmaak’ ‘n prioriteit. Jy mag dalk dink aan die dissipelskapskursus wat jy twintig jaar gelede gedoen het.

Die feit is egter – jou dissipelskapsopdrag behoort nooit te eindig nie. Mentorskap is ook nie ‘n opsie nie. Jesus het gesê: “Gaan dan, maak al die nasies my dissipels, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees.” Matt 28:19. Dít kan jy slegs regkry as jy self ’n dissipel is. In Open­ba­ring lees ons dat die pro­bleem met die kerk in Efese was dat die mense hul ‘eerste liefde’ verlaat het (Openb 2:4). Ek dink dit is wat so dikwels in ons geval waar is – ons het ons liefde vir verlorenes, die wat seergemaak is, die eensames, die siekes en die wat op sterwe is, verloor.

Ons het nie meer ons stede lief soos wat Hy het nie. Ek wíl graag my stad liefhê; ek wíl die mure versterk; ek wíl sien dat die mense beveilig is; ek wíl uitreik na diegene wat wil inkom en ek wíl baie graag sien dat God se Koninkryk uitbrei.

JY IS BAIE NODIG

Jou kerk het jou nodig, jou stad het jou no­dig, en… God het jou nodig – om Sy Opdrag uit te voer. Wil jy nie graag soos Jesus wees nie? Doen dan waarvoor Hy omgee: “Ek, die Seun van die Mens, het gekom om wat verlore is, te soek en te red.” Luk 19:10


 

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)