Deur: dr. Chris Peppler

In hierdie moeilike tye stel baie mense in eskatologie (standpunt en teologie oor die eindtyd) belang. Daar is ‘n groot behoefte in die Kerk en Liggaam van Christus vir teologiese insette en onderrig op hierdie (dikwels verwarrende) gebied van die Christelike leer.

Verskillende aspekte van eskatologie
Eskatologie kan ’n intimiderende onderwerp wees. Ek moedig lesers aan om goeie onderrigmateriaal in die hande te kry oor die onderwerpe van amillennialisme, postmillenialisme en premillenialisme, asook sienings oor die wegraping. Ek sou ook voorstel dat ’n mens die Bybelse lering oor die opstanding, die laaste oordeel en die millennium bestudeer. Christene het te dikwels ’n wêreldbeskouing oor die eindtyd wat gevorm is deur gewilde Christelike fiksie, Hollywood-rolprente en gebrekkige lering. Dit sou wys wees om ’n geakkrediteerde Bybelskool of grondige teologiese naslaanboeke oor die onderwerp te raadpleeg.

Verdeeldheid onder Christene
Sienings oor die eindtyd het al dikwels groot skeurings in Christelike kringe veroorsaak, maar dit hoef nie tot sulke verdeeldheid te lei nie. Ongeag wat jou leerstelling oor die eindtyd is, of watter interpretasie jy geleer is, een ding is duidelik: Ons sal almal op die ou einde voor Jesus se troon staan. Hy is die Begin en die Einde (Op 22:13), Hy is die Eerste en die Laaste en die fokuspunt van die eskatologie.

Belangrike teologiese standpunte
Dit is onmoontlik om al die teologiese standpunte in diepte te behandel, maar daar is hoofsaaklik uiteenlopende menings oor die duisendjarige vrederyk – ’n duisend jaar van vrede (millennium) wat in Openbaring beskryf word en die gebeure daaraan verbonde. Sommige interpreteer dit as ’n letterlike, toekomstige tydperk van ’n duisend jaar wanneer Christus oor die aarde sal heers, ’n tyd wat gekenmerk sal word deur vrede en harmonie. Ander beskou dit as ’n letterlike era van vrede, maar dink die “duisend jaar” is figuurlike taal. Nog ander beskou die duisendjarige vrederyk as simbolies van ’n geestelike ideaal, sonder ’n ooreenstemmende aardse toestand. Al dié standpunte val onder die kategorie van millennialisme, ’n breë term wat enige idees insluit wat betrekking het op die millennium van die Bybel se profesieë. Die algemene standpunte word gewoonlik soos volg ingedeel:

A: PREMILLENNIALISME
Standaard-premillenialisme postuleer dat Christus se wederkoms letterlik ’n duisendjarige aardse koninkryk sal inwy. Christus se wederkoms sal saamval met ’n tyd van groot verdrukking. In hierdie tyd sal daar ’n opstanding wees van die kinders van God wat reeds gesterf het en ’n wegraping van die kinders van God wat nog lewe.

’n Duisend jaar van vrede sal volg, waartydens Christus sal regeer en satan in die “onderaardse diepte” opgesluit sal word. Dié wat hierdie standpunt huldig, behoort gewoonlik aan een van die volgende drie kategorieë:

B: POSTMILLENNIALISME
Postmillennialiste glo nie dat Christus Sy verskyning voor die duisend jaar maak nie. Hulle standpunt is dat die duisend jaar begin het met die inwyding van Christus se Koninkryk, toe Hy opgevaar het na Sy hemelse troon en breek aan, nie as gevolg van die koms van Christus nie, maar as die wêreldwye bevolking tot die Christendom bekeer as gevolg van evangelisasie. Die vrederyk is steeds ’n voortdurende werk van goddelike genade, maar sonder die sigbare teenwoordigheid van Christus om die rol van ’n aardse heerser in te neem. Christus sal aan die einde van die duisend jaar (die wederkoms) verskyn om Sy volgelinge na die hemelse stad, die Nuwe Jerusalem, te lei. (Daar is dus geen wegraping nie, aangesien die Bybel dit nie verkondig nie. Daar is slegs ’n wederkoms, wanneer Jesus terugkeer.)

C: AMILLENNIALISME
Amillennialiste glo nie in ’n letterlike millennium nie. Die “duisend jaar” is ’n uitdrukking, ’n manier om na die hele periode vanaf die eerste koms van Christus, tweeduisend jaar gelede, tot die toekomstige wederkoms te verwys. Baie amillennialiste glo dat die Kerk gedurende hierdie tydperk sal bly evangeliseer en groei, sowel as om in sekere tydperke te taan tot Christus se koms.


DIE WEGRAPING
“Want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur onse Here Jesus Christus.” – 1 Tessalonisense 5:9

1: Wegraping voor die groot verdrukking
Hierdie groep glo dat die wederkoms in twee fases sal geskied wat geskei sal word deur ’n tydperk van sewe jaar van verdrukking. Aan die begin van die groot verdrukking sal ware Christene die Here in die lug ontmoet (die wegraping). Daarna volg ’n periode van sewe jaar van lyding wanneer die Antichris die wêreld sal oorwin en dié sal vervolg wat weier om hom te aanbid. Gedurende hierdie periode sal Joodse gelowiges die plek inneem van die afwesige Kerk en die Ou Testamentiese offerstelsel weer in ’n herboude Jerusalem-tempel instel.

Aan die einde van hierdie tydperk keer Christus terug om die Antichris te verslaan en die era van vrede te vestig. Hierdie standpunt word ondersteun deur Skrif soos: “Want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur onse Here Jesus Christus.” – 1 Tessalonisense 5:9

2: Wegraping midde-in die verdrukking
Volgens hierdie groep sal die wegraping halfpad deur die sewe jaar van verdrukking gebeur, dit wil sê na drie en ’n halwe jaar.

Dit val saam met die “ontsettende gruwel “ – ’n ontheiliging van die tempel waar die Antichris ’n einde aan die Joodse offers maak, sy eie beeld in die tempel oprig en eis dat hy as God aanbid moet word. Hierdie gebeurtenis begin die tweede, hewigste deel van die verdrukking.

Sommige Skrifuitlêers rugsteun hulle siening vir hierdie wegraping midde-in die verdrukking deur ’n gedeelte van Paulus se sendbriewe met die boek Openbaring te vergelyk. Paulus sê: “Kyk, ek deel julle ’n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word, in ’n oomblik, in ’n oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word” –1 Kor 15:51-52. Dié wat hierdie standpunt oor die wegraping inneem, glo dat Openbaring die groot verdrukking in drie stadiums van toenemend katastrofiese oordele verdeel: die sewe seëls, die sewe basuine en die sewe bakke – in daardie volgorde. As die “laaste basuin” van Paulus gelykgestel word aan die laaste basuin van Openbaring, sou die wegraping in die middel van die groot verdrukking val. (Nie alle Skrifuitlêers stem egter saam met hierdie letterlike interpretasie van die chronologie van Openbaring nie.)

3: Wegraping ná die verdrukking
Hierdie groep is van mening dat Christus nie sal terugkeer tot aan die einde van die groot verdrukking nie. In plaas daarvan om aan die begin of halfpad deur die verdrukking weggeraap te word, sal Christene dit deurleef en vir hul geloof ly tydens die opkoms van die Antichris. Voorstanders van hierdie standpunt is van mening dat die teenwoordigheid van gelowiges tydens die verdrukking nodig is vir ’n finale evangelisasiepoging gedurende ’n tyd waarin eksterne omstandighede met die Evangelieboodskap sal kombineer om ’n groot aantal mense tot bekering te bring, net betyds vir die begin van die duisendjarige vrederyk.

Die oordeel van gelowiges
Daar is baie Skrifgedeeltes rakende Christus se oordeel oor gereddes en ongereddes, maar ons fokus is so dikwels op die tekste wat te doen het met wat sal gebeur met dié wat nie vir Jesus ken nie. Ek wil die klem vir ’n oomblik na die oordeel van gelowiges verskuif, want Romeine 14:10-12 sê dat ons almal voor God se regterstoel sal staan.
Daar staan geskrywe: “‘So waar as Ek leef,’ sê die Here, ‘elke knie sal voor my buig; elke tong sal God bely.’ Elkeen van ons sal dan aan God rekenskap gee van homself.”

’n Tyd om na uit te sien
Die vraag is: Waarvoor sal die oordeel van gelowiges wees? Daar is genoeg bewyse in die Skrif dat as ons wedergebore is deur die Gees om ’n verhouding met Jesus te hê, ons die versekering het van die ewige lewe saam met Hom. (Hier is net drie van hulle: Romeine 8:16, Hebreërs 6:18 en 2 Timoteus 1:12.) Dus, as die finale oordeel van gelowiges nie is om te besluit wie die Hemel mag binnegaan nie, waarvoor is dit dan nodig?

Paulus skryf: “Ek het die goeie wedloop afgelê; ek het die wenstreep bereik; ek het gelowig end-uit volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Op die dag dat Hy weer kom, sal die Here, die regverdige Regter, dit vir my gee, en nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms.” – 2 Timoteus 4:7-8

Wat ’n wonderlike 5gedagte! As ons lewe op aarde verby is, kan ons die ewigheid binnegaan met die wete dat dit alles die moeite werd was. Tussen hierdie wêreld en die hiernamaals is daar ’n oordeel, maar vir die gelowige is dit die regterlike bepaling van beloning, nie van straf nie.

Verkondig die Evangelie van redding, hoop en vrede
Die Een wat ons sal oordeel, is dieselfde Een wat gesê het: “God het nie sy Seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur Hom gered kan word. Wie in Hom glo, word nie veroordeel nie …” – Johannes 3:17-18. Dié wat vir hulle redding in Jesus geglo het, sal voor Hom staan. Hy wat Sy bloed vir ons gestort het, sal ons lewens evalueer en ons daarvolgens beloon (2 Korintiërs 5:10). Dit gee my groot vertroosting en hoop.

Ja, die wêreld raak elke maand al hoe meer chaoties. Ja, daar is ’n gevoel van ’n naderende apokalips. En ja, ons sal almal voor die regterstoel van Christus staan. Maar die goeie nuus is dat dit Jesus is wat oordeel.

DR. CHRISTOPHER PEPPLER is die afgetrede pastoor van die Lonehill Village Church, stigter van die SA Theological Seminary en skrywer van talle boeke. Besoek Truthistheword.com vir artikels, boeke en oudiovisuele materiaal.


Eindtyd In ‘n Neutedop

Jou eskatologie sal alles in jou lewe beïnvloed, insluitend hoe jy die toekoms beskou, hoe jy vandag lewe, hoe jy die nuus interpreteer en hoe jy met die samelewing omgaan. As jy glo dat die wêreld toenemend erger gaan word (totdat Christus gelowiges gaan wegraap), sal jy ’n pessimistiese uitkyk op die nuus, die stand van die wêreld en die werk van die Evangelie en die Kerk hê.
As jy glo dat die Evangelie alle uithoeke van die wêreld sal bereik en dat die Here se Koninkryk op aarde gevestig sal word soos dit in die Hemel is tot met Sy wederkoms, sal jy ’n sending befonds, kerke help bou en gemeenskappe help ophef.

Daar is verskillende standpunte gegrond op spesifieke Skrifgedeeltes
Die eindtydbeskouings word kortliks in drie benaderings verdeel. Die eerste benadering is gewild in sommige Charismatiese kringe, die tweede word deur die meeste tradisionele denominasies en teoloë omhels:

• Premillenialisme: Die siening dat gelowiges weggeraap sal word en dat Christus voor die duisendjarige vrederyk sal terugkeer en Sy troon in Jerusalem sal vestig waar Hy vir ’n duisend jaar saam met die heiliges sal regeer.
• Postmillenialisme: Hierdie siening is dat die beloftes van die Koninkryk in die huidige era en voor die wederkoms van Christus vervul sal word. Talle groot teoloë soos Martin Luther het hierdie standpunt gehuldig (of huldig dit steeds as hulle nog lewe).
• Amillenialisme: Die siening dat die beloftes van God eers in die Hemel (en nie op aarde nie) vervul sal word omdat dit nie letterlik ’n duisendjarige vrederyk is nie.


5 Maart 2021

 

Click here to KEEP UPDATED on the latest news by subscribing to our FREE weekly newsletter.

VRYWARING: Joydigital-nuus ’n Christen-nuusportaal wat voorafgepubliseerde artikels publiseer wat deur skrywers wêreldwyd geskryf is. Elke artikel word aan die oorspronklike bron gekoppel en elke artikel word met die naam van die outeur gekrediteer. Hoewel ons baie artikels publiseer wat deur JUIG! Of JOY!-joernaliste geskryf is, produseer ons nie eksklusief ons eie inhoud nie. Enige sieninge of standpunte wat op hierdie webtuiste aangebied word, is uitsl uitlik dié van die outeur en verteenwoordig nie noodwendig dié van die maatskappy nie

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)