–deur Peter Hammond

 Een van die belangrikste profete

Daniël was ’n tydgenoot van die profete, Esegiël, Habakuk, Jeremia en Sefanja. Esegiël het Daniël as een van die regverdigste en wysste voorbeelde van integriteit beskryf, tesame met Noag en Job (Esegiël 14:14).

Historiese konteks

Die boek begin in 605 v.C. toe Jerusalem deur Babilon verower is en Daniël en ander edelmanne uit Jerusalem na Babilon weggevoer is. Die ballingskap duur tot die val van die Babiloniese Ryk in 539 v.C. toe Babilon deur die Medo-Persiese Ryk verower is (Daniël 5:30), en duur voort tot en met die bewind van die Persiese koning, Kores, wat die bannelinge toestemming verleen het om terug te keer en die Tempel in Jerusalem te herbou (Daniël 10:1).

Nebukadnesar was vir 45 van die 70 jaar wat Babilon bestaan het, aan bewind. Babilon het oor die magtigste ryk regeer wat tot op daardie tydstip bestaan het. Daniël het die hele 70 jaar van Babilon se bestaan meegemaak, en die opgang en val daarvan gesien.

Die boek Daniël strek oor die hele 70 jaar van die Babiloniese gevangeskap (605-536 v.C.); (Daniël 1:1-9; 1-3). Die boek Hebreërs verwys na Daniël as een van “die profete wat deur geloof…bekke van leeus toegestop het” (Hebreërs 11:32-33).

Daniël en Josef

Daar is merkwaardige ooreenkomste tussen die loopbane van Josef en Daniël. Beide is in hulle jeug uit hulle tuisland verban; weggevoer na ’n vreemde land. Tog het hulle danksy hulle integriteit uitgestyg om in die koningshofhouding te dien. Beide is onregverdig beskuldig en hardhandig behandel. Tog het God die swaarkry, sowel as hulle insig om drome te kon uitlê, gebruik sodat hulle bevorder kon word om in heidense hofhoudings te heers, sonder om hulle
beginsels prys te gee.

Daniël en Moses

Net soos Moses, was Daniël ’n staatsman sowel as ’n profeet. Met Godgegewe visie kon Daniël verder in die toekoms sien as die meeste van die ander profete.

Moed in konflik

Die boek Daniël sluit ses morele konflikte in waarmee Daniël en sy vriende te doen kry:

 1. Heidense genotsugtigheid, gulsigheid en afgodery is gekonfronteer met moedige, pligsgetroue onthouding van alkohol en kos wat aan afgode geoffer is. Daniël se vrugte-en-groente-dieet blyk baie beter te gewees het as die koninklike vleis en wyn sodat Daniël en sy vriende gesonder was as diegene wat die koninklike kos geëet het.
 2. Heidense mistisisme en toordery is verydel deur die wysheid wat Daniël van God ontvang het om die koning se drome uit te lê (Daniël 2:1-47).
 3. Die heidense afgodery van die staatsgodsdiens is gekonfronteer met moedige vasberadenheid om alleenlik God te aanbid (Daniël 3:1-30).
 4. Die hoogmoed van die heidense koning is gekonfronteer met die soewereiniteit van die Almagtige God (Daniël 4:4-37).
 5. Godslasterlike ontheiliging en besope gefuif is gekonfronteer met die hand van God wat op die muur geskryf het
  (Daniël 5:1-30).
 6. Venynige geskinder en sameswering om Daniël tot die leeukuil te verdoem, is deur God se beskerming van Daniël omvergegooi (Daniël 6:1-28).

Die vier groot ryke

Nege van die twaalf hoofstukke van die boek Daniël dra profetiese openbaring deur middel van drome of visioene oor. Dit sluit in die heerskappy van Babilon (605-539 v.C.); Medo-Persië (539-331 v.C.); Griekeland (331-146 v.C.); en Rome (146 v.C. – 476 n.C.)

Profesieë oor die toekoms

Daniël bevat 166 profesieë. Daar kom meer profesieë in die boek voor as in enige ander boek in die Ou Testament. Daar word ge-raam dat die Bybel in sy geheel 735 toekomstige gebeure voorspel, waarvan 593 (d.w.s. 81%) reeds vervul is. Daniël is die boek wat die meeste in Openbaring aangehaal word.

In die tyd van daardie konings sal die God van die Hemel ’n koninkryk oprig wat nooit vernietig sal word nie. Hierdie koninkryk sal nie deur ’n ander vervang word nie. Dit sal die ander koninkryke plat trap en vernietig, maar self sal dit vir altyd bestaan.
Daniël 2:44.

Staatsafgodery verwerp

Miskien omdat hy deur sy droom oor die reuse-standbeeld geïnspireer is, het Nebukadnesar beveel dat ’n massiewe goudbedekte standbeeld, 90 voet hoog (27 m), in
die Duradal opgerig moet word. Almal is beveel om voor hierdie standbeeld te buig en dit te aanbid. Toe die musiek begin speel, het al die mense gebuig, behalwe Sadrag, Mesag en Abednego.

In die vuur gegooi

Toe die koning in ’n woedende uitbarsting beveel dat die drie jongmanne moet buig, of in die vurige oond gegooi word, het hulle geantwoord: “Ons het ons God vir wie ons dien.  Hy het die mag om ons te red uit die brandende oond, en Hy sal ons ook red uit u mag. Selfs as Hy dit nie doen nie, moet u weet dat ons u god nie sal dien nie, die goue beeld wat u laat oprig het, nie sal aanbid nie.” Daniël 3:17-18. Hulle was onwrikbaar. Hulle het geweier om die knie te buig en is in die vurige oond gegooi. (Meer hieroor op die volgende bladsy).

Die hangende tuine van Babilon

Om die pragtige prinses te behaag met wie hy getroud was en wat van die berge van Persië afkomstig was, het Nebukadnesar ’n groot berg uit bakstene laat bou en dit met bome, struike en plante bedek; dit was die beroemde hangende tuine van Babilon. Bo-op was daar ’n privaat dieretuin met wilde diere. Dit alles om sy vrou te behaag wat nie gewoond was aan die plat vlaktes van Babilon nie.

Hoogmoed kom voor ’n val

Toe die koning eendag op die dak van hierdie manjifieke paleis was, het sy hoogmoed hom oorweldig en het sy spoggery daartoe gelei dat hy ’n droom van God af ontvang het, een wat Daniël as ’n waarskuwing uitgelê het: tensy die koning hom voor die Almagtige God verootmoedig, sou hy sy verstand verloor en soos een van die wilde diere van die veld leef. Nebukadnesar is vir sewe seisoene lank geteister voordat hy tot besinning gekom en hy verklaar het: “Ek…het my oë na die Hemel opgeslaan, en my verstand het in my teruggekeer, en ek het die Allerhoogste geloof en Hom wat ewig lewe, geprys en geëer, wie se heerskappy ’n ewige mag en wie se koningskap van geslag tot geslag is.

“En al die aardbewoners word as niks geag nie, en na Sy wil handel Hy met die leër van die Hemel en die bewoners van die aarde, en daar is niemand wat Sy hand kan afslaan nie…nou prys ek, Nebukadnesar, en ek roem en eer die Koning van die Hemel: al Sy werke is waarheid en Sy paaie is reg, en Hy kan verneder die wat in hulle trotsheid wandel.” Daniël 4:34-37.

Die skrif aan die muur

Belsasar, die seun van Nabonidus (die kleinseun van Nebukadnesar), het ’n uitspattige fees vir ’n duisend gaste gehou. Terwyl hy besig was om die heilige voorwerpe wat uit die Tempel van Jerusalem gesteel is, op ’n godslasterlike wyse te gebruik, het die vinger van God hierdie woorde op ’n muur geskryf: “Mené, Mené, tekèl, ufarsin.” Vreesbevange het hulle Daniël laat roep om die uitleg te gee: “Getel, getel, geweeg en verdeel. U is geweeg en te lig bevind. U koninkryk is verdeel en aan die Mediërs en die Perse
gegee
.”  Daardie nag is Belsasar, die koning
van die Galdeërs, vermoor toe Darius die Mediër die hoofstad met ’n verrassingsaanval
ingeneem het.

’n Voortreflike gees

Darius het drie ministers oor sy 120 goewerneurs-generaal aangestel. Een van die drie ministers was Daniël. “Toe het hierdie Daniël bo die ministers en die landvoogde uitgemunt, omdat ’n voortreflike gees in hom was; daarom was die koning van plan om hom oor die hele koninkryk aan te stel. Toe het die ministers en die landvoogde gesoek om ’n grond vir ’n aanklag teen Daniël te vind met betrekking tot die regering, maar hulle kon geen enkele grond vir ’n aanklag of verkeerde handeling vind nie, omdat hy getrou was…” Daniël 6:3-4.

Vrees net die Here

Ná Daniël se bevordering, was daar mense wat sy val beplan het (sien leeukuil-blok). Nadat Daniël ongeskonde uit die leeukuil geneem is, het koning Darius geskryf: “Mag julle vrede groot wees! Deur my word bevel gegee dat hulle in die hele magsgebied van my koninkryk moet bewe en sidder voor die God van Daniël, want hy is die lewende God en Hy bestaan in ewigheid en Sy koninkryk is een wat nie vernietig kan word nie en Sy heerskappy duur tot die einde toe.

 “Hy verlos en red en doen tekens en wonders in die Hemel en op die aarde, Hy wat Daniël uit die mag van die leeus verlos het.” Daniël 6:26-28.

Oordeelsdade onthul God se mag

 1. Jerusalem is geoordeel vir sy onsedelikheid en afgodery (Daniël 1:2).
 2. Die heidense dieet van kos wat aan afgode geoffer is, sowel as alkohol, word verwerp (Daniël 1:8-16).
 3. Wêreldse wysheid word as waardeloos onthul (Daniël 2:1-47).
 4. Afgodiese staatsgodsdiens word vernietig (Daniël 3:1-30).
 5. ’n Arrogante koning word verneder
  (Daniël 4:1-37).
 6. Vleeslike ontheiliging word veroordeel (Daniël 5:1-31).
 7. Heidense vervolgers word gestraf (Daniël 6:1-27).
 8. Menslike koninkryke word vernietig.

Openbarings onthul God se mag

 1. Mag oor die verlede
 2. Mag oor die hede
 3. Mag oor die toekoms
 4. Mag oor die Ewigheid

God is almagtig

 1. Mag oor lewe en dood (Daniël 5:23).
 2. Mag oor nasies en bewindhebbers (Daniël 2:47; 4:17,32).
 3. Mag oor engele en mense (Daniël 4:34; 7:14).

Wat ’n Redder!

 1. Verlos van teregstelling (Daniël 2).
 2. Gered uit ’n vurige oond (Daniël 3).
 3. Beskerm in die leeukuil (Daniël 6).

God red ons van die oordeel

Die Here is met ons in die ergste omstandighede. Hy weet meer oor die toekoms as wat ons van ons verlede weet. God beskerm ons teen die mag van die bose. Prys hom! Dien Hom! Vertrou op Hom!

Durf ’n Daniël te wees

Kompromie aangaan, is samewerking met die duiwel. Kompromie maak jou kragteloos. Durf anders te wees. Durf ’n Daniël te wees. “Jy mag die meerderheid nie volg in verkeerde dinge nie.” Eksodus 23:2.


 

 

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)