-deur Gregory Roges

Om die prominente redakteur en skrywer, David Kupelian, losweg aan te haal – hy het gesê: “In ons leeftyd ervaar ons die waarheid as dié dinge wat ons as verpak, geparfumeer, toegedraai en verkoop ontvang het, asof dit van onskatbare waarde is.

Deur subtiel op ons diepgegronde waar­des van regverdigheid, vrygewigheid en verdraagsaamheid te speel, het bemar­kers daar­in geslaag om dié dinge wat vorige ge­slagte as grootliks selfvernietigend be­skou het, aan ons voor te hou as dit wat nodig en reg is. Kortom, hulle bemark die bose!”

GEMEENSKAP OP SY KOP GEKEER

In ons land, en wêreldwyd, word Christenwaardes ondermyn deur mediaboodskap­pe en sosiale tendense. Seks, dwelms, dobbelary, hebsug en alternatiewe lewenstyle word verromantiseer en baie subtiel – maar baie strategies – genormaliseer. Volgens Fox News se ankerkommentator, Michelle Malkin, is die media en baie van die gemeenskapstendense doelbewus besig om die tradisionele waardes te ondergrawe.

Sy het opgemerk: “Van die vestiging van promiskuïteit as ‘vryheid’ tot die be­vordering van aborsie as ‘keuse’, is die bemarkers van die bose deurentyd besig om iets destruktiefs aan die mense te ‘verkoop’ – iets wat katastrofiese gevolge het!” Oor die afgelope 20 jaar (en sommige sal selfs so ver gaan as om te sê oor die afgelope 5 – 10 jaar) het die media en die bemarkers van die bose baie metodies en aggressief te werk gegaan, om anti-Christen en immorele agendas te bevorder.

En oor die algemeen word dit bemark as ‘politieke korrektheid’. Dit is moontlik a.g.v. die sogenaamde wonderlike nuutgevonde vryhede wat die Westerse samelewing stormenderhand getref het die afgelope dekade of twee, dat baie min gewillig is om hierdie aanslag te kritiseer, omdat beskuldigings van onverdraagsaamheid en verkramptheid definitief sal volg. Wat politieke korrektheid (PK) ookal mag wees, dit is baie duidelik besig om baie van ons tradisionele Christelike waardes in die gedrang te bring, om nie eens van basiese demokratiese vryhede van denke en spraak te praat nie.

‘GROOT BROER OP DIE LOER’

Hoe hanteer ons die onderstrominge van die moderne tydsgewrig? Miskien is die heel beste beginpunt ‘Politieke Korrektheid in Suid-Afrika’. ‘n Onlangse studie wat, gebaseer op ‘n konferensie wat deur die SA Instituut vir Rasseverhoudinge (SAIRR) – een van die mees gerespekteerde liberale instellings in die land en vir baie jare die voorvegter teen Apartheid – gedoen is.

Dit was dus uiters interessant dat die konfe­rensie (bygewoon deur al die gerespekteerde liberale in die land) uiters krities was t.o.v. PK. Die onverdraagsaamheid, anti-liberale en soms selfs fascistiese houding daarvan is skerp veroordeel. Die ekonoom Temba Nolutshungu, noem PK selfs “a form of moral terrorism”.

Vir die Australiese staatsman, Peter Coleman, is PK “a heresy of liberalism” – dit is iets wat as liberalisme voorkom, maar eintlik daarteen werk. Volgens die voormalige DA-leier, Tony Leon, is dit ‘n “form of cowardice, fuelled by paternalistic instincts and fed by guilt.” Waarop dit dus eintlik neerkom, is dat beide konserwatiewes en liberales bekommerd behoort te wees oor PK, t.s.v. die feit dat dit dikwels as hoofstroom-liberalisme afgemaak word.

MARXISTIESE WORTELS

PK het sterk Marxistiese wortels – iets wat in kommunistiese Rusland in die 1920’s sy ontstaan gehad het. Die term ‘Politiek Inkorrek’, is in daardie dae gebruik vir diegene wat nie volgens die Kommunistiese Party se pype wou dans nie. Soos wat daar inderdaad op die SAIRR-konferensie uitgewys is, het Marxsisme die Weste tydens die 1960’s baie deeglik op ‘n dieper en minder opsigtelike vlak geïnfiltreer.

Baie min mense besef werklik hoe die Westerse intellektuele gemeenskap Marxis­tiese idees aangegryp het en hoe dit geleidelik elke vlak van die samelewing, of dit nou politiek, die regte, die media of die kerk was, beïnvloed het. “There is a revolution coming. It will not be like revolution of the past. It will originate with the individual and with culture, and it will change the political structure only as its final act. It will not require violence to succeed and cannot be successfully resisted with violence. It is now spreading with amazing rapidity and already our laws, institutions and social structures are changing in consequence,” sê Yale-regsdosent Charles Reich.

GROEIENDE OPPOSISIE

Dit is hierdie Marxistiese ideologie van die 1960’s wat uiteindelik vandag as PK bekend staan. Baie min mense besef hoeveel ‘redelike begrippe’ wat ons sommer as vanselfsprekend aanvaar – begrippe wat soms so ‘demokraties’ klink, eintlik Marxisties van oorsprong is. Marxistiese/PK ideale sluit in: vyandigheid teenoor iets soos ‘absolute waarheid’, tradisionele familiewaardes en konvensionele skoolopleiding en selfs die bevordering van radikale feminisme en ‘n nuwe pornografie’.

Dit kom dus as geen verrassing dat baie van die vroeë feministe en gayregte aktiviste eintlik in hul harte Marxiste was nie – Marxiste wat hul eie idees van ‘gelykheid’ ter bevordering van eie belang toegepas het. Vir feministe het dit natuurlik die ver­werping van die Bybelse konsep van die man as die hoof van die huis (wat impliseer dat een gesag oor die ander het) ingehou het, beteken.

 MASSAS GEMANIPULEER

Vir gay-aktiviste het dit ingehou dat die homoseksuele leefstyl op gelyke vlak as die heteroseksuele leefstyl geplaas word. PK is ook sterk gekant teen die feit dat Jesus die enigste Weg na God is – dit hou dan in dat die Christendom verhewe is bo ander godsdienste! Klink al hierdie gegewens na ‘n sameswering? Kan ‘n paar magspelers regtig die massas manipuleer? Is die media regtig so kragtig? Die voormalige prokureur-generaal van die V.S.A., Robert Bork, is definitief verhewe bo die beskuldigings van die ‘samesweringsteorie’.

In verskeie van sy geskrewe dokumente het hy die huidige stelsel ontbloot – dit word deur ‘n baie klein groepie georkestreer wat die politiek, opvoedingstelsel en selfs die kerk infiltreer het en in die proses die demokratiese wense van die meerderheid geïgnoreer en sodoende ‘n diepgaande, maar grootliks ongesiene invloed op openbare beleid uitgeoefen het.

ONVERDRAAGSAME VERDRAAGSAAMHEID

As Christene ken ons daardie PK-gees só goed. Ons leef in ‘n samelewing waar elk­een wat ‘n probleem het met gay- ‘regte’, as onverdraagsaam of homofobies uitgekryt word; die film- en TV-industrie is voortdurend besig om diegene wat gekant is teen feminisme, gay-regte of aborsie as ‘n onnosel, onbelangrike minderheid uit te beeld. En tog bewys plaaslike navorsing voortdurend die teenoorgestelde. Volgens ‘n 2003-opname van die RGN is 75% Suid-Afrikaners t.g.v. die herinstelling van die doodstraf en slegs 21% is van mening dat aborsie ‘geensins verkeerd’ is nie. ‘n Onlangse opname deur RS, die land se voorste bemarkingsinsigmaatskappy, het aange­toon dat slegs 21% van die land se bevolking die wettiging van huwelike tussen dieselfde geslagte voorstaan.

T.s.v. die aanspraak dat hulle teen die stereotipering van groepe gekant is, slaag die politiek-korrektes juis daarin om die meerderheid van hul eie mense te stereotipeer. Die ironie is dat diegene wat hulself ‘verdraagsaam’ noem, dikwels die onverdraagsaamste van almal is. Die oproep tot verdraagsaamheid is dikwels net ‘n ma­nier om seker te maak dat die eie agenda voorkeur geniet en die opposisie deur skuldmanipulasie en intimidasie stilgemaak word.

BYBELSE REAKSIE

As kinders van God moet ons onthou dat ons in die wêreld is, maar nie van die wêreld nie. Ons werk en leef volgens ‘n ander maatstaf – dié van die Gees. “Ons lewe deur die Gees; daarom moet die Gees ook ons leefstyl bepaal.” Gal 5:25. Ons kan nie met oogklappe aan voortgaan en dink dat ons nie deur televisie, films, tydskrifte, boeke, advertensieveldtogte, politieke toesprake en dies meer, geraak word nie.

DOEN IETS!

Hier by JUIG! glo ons baie sterk daarin dat Christene ingelig, opgevoed en toegerus moet wees ten einde pro-aktief en effektief teen enige on-Bybelse agenda te kan optree. Passiwiteit en apatie is beslis nie deel van die Bybelse woordeskat nie! Indien jy beledigende advertensies sien, uitlokkende liedjies oor die radio hoor… doen iets!

Maak beswaar. Neem standpunt in. Lig ander in. Weier om in te gee. Beskerm jou familie. Maar doen dit in liefde – soos wat Christus Self dit sou doen. Daar is baie beslis praktiese stappe wat gedoen kan word om die aggressiewe agenda van die wat God se weë vyandiggesind is, te beveg. Dit begin met gebed en om onsself as lewende offergawes aan te bied.

“Nou wil ek julle baie ernstig vra, liewe ­broers en susters: As julle dink aan alles wat God in Sy groot ontferming vir julle gedoen het, gee dan julleself aan Hom as ‘n lewende en heilige offer. Dit is dié soort offer waarvan Hy hou, en wat julle diens aan God werklik sinvol maak.” Rom 12:1. “Julle is egter van God afkomstig, my kinders, en julle het hul reeds oorwin omdat die Gees wat in julle woon, magtiger is as die gees wat in die wêreld woon.” 1 Joh 4:4.


 

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)