-deur Dennis Loots

“Nadat God hom [Saul] van sy amp onthef het, het Hy Dawid as koning oor hulle aangestel.  Van hom het God gesê: “Ek het in Dawid seun van Isai ’n man na My hart gevind.  Hy sal al My opdragte uitvoer.”  Handelinge 13:22

Die verhaal van Dawid, Israel se tweede koning, is ’n wonderlike verslag van suksesse, mislukkings, oorwinnings en nederlae en tog kom daar, ongeag alles, ’n man te voorskyn na wie God verwys as: “ ’n Man na My hart”.
Die voor die handliggende vraag is: Hoe kan Dawid ’n man na God se hart genoem word? Daar was ’n paar groot hoogtepunte in sy verhaal, maar ook ’n paar ware laagtepunte. Hy het hom skuldig gemaak aan owerspel en die dood van ’n onskuldige man bewerk. Hy het verbrou deur ’n sensusopname wat teen God se wil gedoen is. Hy het sy kinders be-derf – in so ’n mate dat een van hulle teen hom gerebelleer het en gepoog het om die troon af te neem.

Dawid was hartstogtelik oor God
Tog kan Dawid se verhaal nie gelees word sonder om daarvan bewus te word dat hy die Here liefgehad het ten spyte van sy mislukkings nie – dat daar ten diepste ’n vurige begeerte was om die Here te ken en te dien. Die Skrif draai nie doekies om nie. Selfs die geloofshelde het hulle tekortkominge – Dawid het syne gehad. Van ’n skaapherder tot koning, sy lewe was vol passie, avonture en gevare. En uit die smeltkroes om die nasie te lei, met al die gepaargaande innerlike en uiterlike druk en versoekings, kom daar ’n man te voorskyn met ’n hart vir God.
Ons sien dit wanneer ons die talle Psalms lees wat hy geskryf het. Sy liefde vir God en sy hartsbegeerte om sy Here te dien, is opvallend. “Ek wil die Here loof met my hele hart; ek wil al U wonders vertel. In U wil ek bly wees en juig; ek wil psalmsing tot eer van u Naam, o Allerhoogste.” Psalm 9:2,3.

Hy het God innig liefgehad
Wat maak Dawid ’n man na God se hart? Hierdie liefde vir God oorheers sy lewe en alles wat ons van hom lees; vanaf sy dae as ’n herder, deur die onbestendigheid om ’n weerbarstige nasie te regeer, tot op sy sterfbed. Selfs deur sy sondes en mislukkings heen, druk hy ’n diep begeerte uit om met die Here teen wie hy gesondig het, versoen te wees en om Sy teenwoordigheid te ken: “Skep vir my ’n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig. Moet my tog nie van U af wegdryf en U Heilige Gees van my af wegneem nie!” Psalm 51:12-13.
Daar word gesê dat Dawid aanbidding ’n nuwe betekenis gegee het. Voor Dawid se koms, het aanbidding seremonies, diensbetoon en offerandes behels. Niemand voor hom – en baie min mense ná hom – het in aanbidding hulle liefde vir God heeltemal soos Dawid uitgedruk nie. Hy het gesing. Hy het gejubel. Hy het gedans. Hy het nuwe liedere geskryf. Dit was alles ’n uitdrukking van liefde. Dawid se liefde vir God is al as skandalig, intiem, kinderlik en persoonlik beskryf.
In baie van ons kerkdienste sou daar met afkeur na hom gekyk word. Om die waarheid te sê, sy vrou het verleë gevoel oor sy uitgelate aanbidding: “Toe die ark van die Here die stad van Dawid inkom, kyk Migal, die dogter van Saul, juis deur die venster en sien koning Dawid huppel en dans voor die aangesig van die Here; en sy het hom in haar hart verag.”
2 Sam 6:16.

Hy het onbeskaamd aanbid
Met die eerste geleentheid wat hom voorgedoen het, het sy hom laat verstaan hoe sy voel: “Hoe waardig het die koning van Israel homself vandag gedra! Hy het hom die heeldag voor die slavinne van sy onderdane ontbloot soos ’n onbeskaamde mens wat hom sommer ontbloot!” 2 Sam 6:20. Dawid het haar geantwoord: “Voor die Here wat my verkies het bo jou pa en sy familie deur my aan te stel as heerser oor Israel, die volk van die Here, ja, voor die Here sal ek dans. Ek sal myself nog geringer ag as dit…”
Wanneer ons sy verhaal lees, ontdek ons dat hy ’n man was wat God onbeskaamd liefgehad het – en die God vir wie hy lief was, het verklaar dat Dawid ’n man na Sy hart is. In Dawid se lewe sien ons die verpersoonliking van die grootste gebod: “Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.”

Hy was ’n man sensitief vir sonde
Dawid het in ’n tyd baie anders as ons s’n geleef en geregeer. As koning was hy aan niemand verantwoordbaar nie. Sy woord was wet en hy kon kry net wat hy wou hê. Daar was nie parlemente of grondwette nie en niemand kon ’n staat van beskuldiging teen hom instel nie. Die druk was groot en so ook die versoekings. Hy het aan sommige van hulle toegegee. Wanneer ons hierdie verhale lees, sien ons egter ook ’n man wat hom vinnig berou het; hy was gebroke oor sy sonde en die besef van sy eie sondigheid. Hy het ’n diep begeerte gehad om te vergoed.
Die hartseerste hoofstuk in Dawid se lewe was die Batseba-debakel. Dawid, soos ons almal, het sy swakhede gehad, en vroue was een van hulle. Dit blyk dat ledigheid en genotsug daartoe gelei het dat hy jammerlik voor die versoeking geswig het. Een sonde lei altyd tot die volgende een. Die verraad teen, en dood van Batseba se goeie man, Uria, het op die owerspel gevolg – en Dawid dra die skuld daarvoor.

Hy het met sy hele hart berou
Ek is seker dat hy vir ’n tyd lank ellendig gevoel het en in die stille hoop geleef dat dit alles net sal verdwyn. Toe Natan egter Dawid se sonde konfronteer, was dit heel moontlik ’n verligting. Dawid se reaksie is een van gebroke aanvaar-ding van aanspreeklikheid en ’n diepe en ware belydenis. “Wees my genadig, o God, in U troue liefde, wis my oortredings uit in U groot barmhartigheid! Was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde! Ja, my oortreding ken ek en van my sonde bly ek altyd bewus. Teen U alleen het ek gesondig, ek het gedoen wat verkeerd is in U oë. U uitspraak is dus reg en U oordeel regverdig.” Psalm 51:3-6.
Daar is geen rasionalisering, verskonings of verwyt van ander nie. “Ek het gesondig,” is sy reaksie. As ons sy Psalms lees, wat wesenlik gebede is, sien ons dat Dawid toenemend bewus geword het dat hy selfs nie sy eie oordeel kan vertrou nie; daarom bid hy: “Wie sien sy eie dwalinge raak? Moet my tog nie straf vir sondes wat ek onwetend gedoen het nie.” Psalm 19:13. “Deurgrond my, o God, en ken my hart; toets my en ken my gedagtes; en kyk of daar by my ’n weg is van smart, en lei my op die ewige weg!” Psalm 139:23-24. Dawid se opregte erkenning van sy sonde en ware berou daaroor, sy diep begeerte om met sonde af te reken en om ’n lewe tot eer van God te leef, het die Here behaag en daarom is hy ’n man na God se hart genoem.

Hy het begeer om God te eer
Dit is die derde leidraad waarom hy ’n ‘man na God se hart’ genoem is. Dit was altyd Dawid se begeerte om ’n tempel in Jerusalem te bou tot ’n getuienis van die God van Israel se grootheid. In ’n gesprek met die profeet Natan, verwoord Dawid hierdie begeerte. Hy was gevestig in sy paleis en die Here het hom rus van sy vyande gegun: “Kyk, ek woon in ’n huis wat met sederhout versier is, maar die ark van God staan in ’n tent.” 2 Sam 7:1-2.
Hy word egter verwittig dat hy baie bloed vergiet en groot oorloë gevoer het, en daarom sal sy seun, Salomo, die Tempel bou (1 Kron 22:8). Dawid moes uiters teleurgesteld gewees het, maar hy het gou daaroor gekom en homself die taak opgelê om vir ’n roemryke Tempel voorsie-ning te maak, selfs al sou hy dit self nooit aanskou nie. Sy begeerte was dat die Here geëer word.

Hy het God al die heerlikheid gegee
Dawid het gesê: “My seun Salomo is nog jonk en sag, en die huis wat vir die Here gebou gaan word, moet indrukwekkend groots wees. ’n Roem en ’n sieraad vir alle lande. Daarom tref ek maar vir hom die voorbereidings.” 1 Kron 22:5.
Na sy aanvanklike teleurstelling het dit oor die Here se eer en glorie gegaan. Wanneer jy Dawid se Psalms lees, word hierdie begeerte vir God se verheerliking pragtig verwoord: “Verhef U bo die hemele, o God, u heerlikheid bo die hele aarde!” Psalm 57:5. “Onder die volke wil ek U loof, Here, onder die nasies U Lof besing, want U liefde reik tot in die hemel, U trou tot in die wolke!” Psalm 57:10,11.

God ondersoek die hart
Lank voordat Dawid koning geword het, het Samuel vir Dawid onder God se leiding as die toekomstige koning gesalf. Toe Dawid vir Samuel na ’n onwaarskynlike kandidaat lyk, sê die Here vir Samuel: “Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike.”
Dawid was feilbaar, soos alle mense. Hy het foute begaan, maar die Here het sy hart geken. Hy was ’n man wat God innig liefgehad het, nooit verskonings vir sy sondes voorgehou het nie en tot die eer van God geleef het en daarna verlang het dat God se eer onthul en erken moet word.
God het Dawid as ’n man na sy hart ver-klaar. Wat ’n wonderlike benaming. Dawid dien as bemoediging vir ons. As die Here hom kon vergewe en herstel, en hom steeds ’n man na Sy hart kon noem, is daar hoop vir ons almal.


DENNIS LOOTS is die hoofpastoor van Somerset-Wes Baptiste Kerk. www.swbc.co.za

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)