17 November 2017
– Deur Jericho Walls

Die afgelope jare is daar ʼn konstante toename in die aantal moorde in Suid-Afrika, as gevolg van bendegeweld, moord op kinders, en ook die grusame moorde van boere op plase. Alle groepe in die land is slagoffers daarvan. Dikwels is hierdie berigte so emosioneel oorweldigend, dat mens dit moeilik vind om te weet hoe om regtig met geloof te bid en vas te hou aan die soewereiniteit van God. Wat behoort ons reaksie as Christen gelowiges te wees, te midde van hierdie absolute ongekende pyn en geweld?

“Daarom, as iemand in Christus is, is hy ’n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. En dit alles is uit God wat ons met Homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het, naamlik dat God in Christus die wêreld met Homself versoen het deur hulle hul misdade nie toe te reken nie en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil: Laat julle met God versoen.” –  2 Korintiërs 5:17-20.  

Die volgende is ‘n aantal riglyne om te bid oor die geweld en meer spesifiek, moorde op boere:

 1. Ons moet nooit fokus verloor van die verantwoordelikheid wat God vir ons as Kerk gegee het nie. As Christene is ons ambassadeurs vir Christus hier op aarde, voordat ons burgers is van ons onderskeie volkere. As ambassadeurs vir Christus het ons ook die bediening van versoening ontvang: om eerstens mense met God te versoen, en tweedens om met mekaar te versoen. Laat ons dus ons posisie as ambassadeurs vir Christus opneem in hierdie saam van moord, en bely dat ons nie waardige ambassadeurs was nie, omdat ons dit nagelaat het om die liefde van God teenoor alle mense te betoon, en meeste van alles, teenoor ons vyande. Laat ons die bediening van versoening dan nou ook opneem in hierdie saak.
 2. Die Kerk se groot opdrag deur die eeue was om die evangelie van bekering van Satan tot God, en die vergifnis van sondes aan alle nasies te verkondig. Daarom, voordat ons bid aangaande die moorde, laat ons bely dat ons hierdie groot opdrag verontagsaam het, en veroorsaak het dat baie mense in ons wêreld ongoddelik optree bloot omdat ons versuim het om hierdie Evangelie aan hulle te verkondig, en omdat ons as Christene, dit so moeilik vind om ander mense wat teen ons gesondig het, te vergewe.
 3. Deur die eeue het God die Kerk as die instrument gebruik om dit wat verkeerd was, reg te maak, om onreg te korrigeer, om die hongeriges te voed, die naaktes te klee en om aan die haweloses skuiling te bied. Laat ons bely dat ons versuim het om aandag te gee aan die armes en behoeftiges, dat ons selfsugtig opgetree het en dikwels net aan ons eie belange aandag gegee het. Laat ons onsself gereed maak om God se hande en voete te word om genesing aan ons land te bedien.
 4. Laat ons bid vir die beskerming van alle boere en hulle werkers. Die lewens van die werkers op plase word dikwels ook bedreig as hulle iets het wat geroof kan word.
 5. Baie boere leef in vrees vir hul lewens en tref maatreëls om hulleself te beskerm. Bid dat boere eerstens hulle vertroue in God sal stel vir beskerming.
 6. Baie werkers op plase leef ook in vrees vir hulle lewens en intimidasie vind dikwels plaas onder werkers self wat goedgesinde werkers in ‘n moeilike posisie plaas omdat hulle hul eie lewens in die proses kan verloor. Bid vir vertrouensverhoudings tussen boere en werkers om mekaar se belange en lewens te beskerm.
 7. Hou aan om te bid vir regeringsoptrede wat boere en werkers se beskerming sal help verseker.
 8. Bid veral vir genesing vir boere en werkers wat die trauma van ‘n plaasaanval of plaasmoord beleef het. Vra veral vir die vermoë om te vergewe en dat mense nie wraak sal neem nie. Bid vir die fisiese en emosionele genesing van mense wat sulke aanvalle oorleef het en ook vir gesinne wat daardeur geraak word.
 9. Oral waar mense van verskillende rasse moet saamwoon en saamwerk is daar die gevaar van konflik, vooroordeel, misverstand en rassisme en veral wanneer daar ‘n geskiedenis van wrywing. Bid vir gebrokenheid by almal. Rassisme word aangeblaas deur drukgroepe en politieke uitsprake. Dit lei dikwels tot wraak en weerwraak. Bid dat die Heilige Gees aan almal op plase elke vorm van rassisme, bitterheid, vernedering, verontregting en vrees sal uitwys en vir maniere om dit te hanteer. “As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe: “Dit is my reg om te straf; Ek sal vergeld,” sê die Here… Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie.” – Romeine 12:18- 21. 
 10. Op sekere plase, veral waar seisoenale werkers gehuur word, is daar meer dikwels uitdagings en konflik in interpersoonlike verhoudinge ter sprake. Lang-termyn plaaswerkers gaan ook gebuk onder druk en uitdagings wat tot konflik met boere lei. Bid vir God se ingrype sodat boere en hulle werkers mekaar sal verstaan en dat geskille sinvol besleg sal word. Gewoonlik voel beide partye dat hulle reg is en dit bemoeilik gesprekke. Bid dat mense hulle bitterheid en griewe sinvol met mekaar sal bespreek. Vra dat God sal ingryp en beide partye die vermoë sal gee om te vergewe en weer te vertrou.
 11. Die regering se “Affirmative Action” beleid wek dikwels onrealistiese verwagtinge by plaaswerkers ten opsigte van hoë salarisse. Omgekeerd is dit ook so dat boere by tye groot winste maak en dat werkers voel dat hulle in hierdie winste behoort te deel. Bid vir insig by beide partye, boere en werkers, om met groot realisme na hierdie situasies te kyk. Wins en verlies in boerdery is ‘n komplekse saak en moet met groot omsigtigheid hanteer word. Bid veral dat werkers dit sal verstaan en dat boere met reg en geregtigheid teenoor hulle werkers sal optree.
 12. Bid sonder ophou vir redding van boere en werkers asook wedersydse liefde en respek vir mekaar. “Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.” – Matteus 6:33.
 13. Bid vir Christen-boere om vry te wees van enige vorm van gierigheid, en om nie betrokke te wees by vernederende optrede teenoor hulle werkers nie, en hulle werkers billik te vergoed vir billike werk. Bid vir ‘n vrygewigheid wat almal op die plaas kan bevoordeel en ook vir werkers om hulle verantwoordelikheid en hulle plig as werkers na te kom deur hulle werk effektief en met verantwoordelikheid te doen.
 14. Laastens, laat ons staan teen die gees van die dood en vernietiging wat ons land vernietig: Ons, as Christene van alle etniese groepe, tale en rasse in Suid-Afrika, verklaar in die Naam van Jesus Christus, dat ons vir Jesus Christus, die Seun van die Lewende God, dien. Gesamentlik bely ons dat die gees van dood en vernietiging ʼn houvas in ons land verkry het as gevolg van volgehoue rasse diskriminasie en haat, deur onheilige tradisies en verbonde met geestelike magte wat skuil agter kultuur praktyke, en deur die versuim deur die Kerk om Suid-Afrika en al haar mense, asook buitelanders wat in Suid-Afrika woon, te evangeliseer. Vader God, vergewe ons asseblief en verwyder die vloek van bloedskuld wat op ons land rus. Gesamentlik weerstaan en bestraf ons die gees van dood en vernietiging, en beveel dit om mense wat in duisternis vasgevang is, te laat gaan. Vader God, ons bid dat die Heilige Gees in Suid-Afrika uitgestort sal word, dat werkers in die oesland uitgestuur sal word, dat miljoene mense gered sal word, en dat die Liggaam van Jesus Christus, die Kerk, die genadegawe van vergifnis in Suid-Afrika sal demonstreer. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied in Suid-Afrika.

Article source: jwipn.com

Return to Home

Gee Jou Mening


Deur aan te teken, gee jy toestemming om ons insiggewende weeklikse nuusbrief te ontvang.
Jy kan te enige tyd kies om dit te kanselleer.