–deur Paul Daniel

Charakter’ is die Griekse woord vir ‘verteenwoordig/weerkaats’ in Heb 1:3 en beteken  “Die Seun weerkaats God se heerlikheid, en is die presiese ewebeeld van wie God werklik is.” Dit beteken  letterlik  ’n  gereedskapstuk wat vir gravering gebruik word’. Vir ons om Christus se karakter te weerspieël en na Sy beeld hervorm te word, beteken dus letterlik dat ons ’n ‘gegraveerde kopie/afbeelding’  van Hom word.

Dit is God se Wil dat ons volwassenheid in Hom bereik (Ef 4:11-14). Geen mens word as volwassene gebore nie. Net so betree ons God se familie as babas wanneer ons weergebore word. Ons gaan almal deur verskillende groeistadiums – daar is doodeenvoudig nie iets soos kitsvolwassenheid vir Christelike karakter nie. Die groeiproses neem tyd!

Christelike karakter word herkenbaar soos  ons in Goddelikheid toeneem, want ons verander – ons groei deur gehoorsaamheid. Heiligheid is nie die afwesigheid van sonde in ons lewens nie, maar die teenwoordigheid van God deur Sy Heilige Gees. Heiligheid in Grieks is ‘Agiasmos’ wat ‘afgesonder vir God’ beteken. Ons is vir God afgesonder. Ons behoort aan Hom! Christelike karakter begin en eindig met die werk van die Heilige Gees in ons lewens. Onthou: “Ek is oortuig dat God die goeie werk wat Hy in julle begin het, sal voortsit totdat Hy dit voltooi op die dag wanneer Jesus Christus terugkom.” Fil 1:6 en “Dis mos God wat julle gewillig maak om te doen waarvan Hy hou, en Hy gee julle ook die vermoë om dit te kán doen!”  Fil 2:13.

Hoe om Christelike karakter te ontwikkel

Die mens is gees en het ’n siel wat in ’n  liggaam woon. Wanneer ons weer­gebore word, werk God met die gees (2 Kor 5:17; Eseg 36:26). Ons kan egter nie die feit ontken dat ons lewens nie onmiddellik na wedergeboorte Christus s’n weerspieël nie. Ons moet die siel (denke, wil en emosies) en die liggaam (jou ‘verpakking ’ waarin die siel en die gees gebêre word) in gedagte hou – en dit is jóú verantwoordelikheid.  Rom 12:2 sê dat ons nie aan hierdie wêreld en sy standaarde gelykvormig moet word nie, maar verander moet word deur ons denke te verander.

Verstandelike aanvaarding

Verstandelike aanvaarding kom voor wanneer ’n  mens ’n  kennis van die Bybel het, maar nooit op enigiets reageer nie en dus nooit enige van die beloftes opeis nie.

Die verstand werk slegs met feite terwyl geloof uit die hart kom. Ten einde ’n  nuwe denkwyse te ontwikkel,  moet die verstand en die hart  in ooreenstemming gebring word omdat geloof  die teenpool van die verstand is. Om die denke te vernuwe, is om onder ’n  nuwe stel reëls te leef. Jou ou lewe was vol negatiewe stellings en ge­dagtes. Jou lewe in Christus sê egter: “Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee.” Fil 4:13.

Beheer oor die fisieke liggaam

’n  Mens  kan nie volwasse word sonder dat die liggaam veranderinge ondergaan nie. Volwassenheid behels gehoorsaamheid  – na gees, siel en liggaam. Ons is die tempel van die Heilige Gees (1 Kor 6:19, 20).

Ons kan die beginsel van rentmeesterskap, om na die liggaam om te sien, hier toepas. Ons moet bewus wees dat God se Gees te alle tye binne-in ons is. Moenie toelaat dat enigiets (slegte gewoontes, verslawings, ens.)  ’n  belangriker plek as God  in jou lewe beklee nie. Weerhou jouself van afgodery (1 Joh 5:21). Enigiets wat God se plek in ons lewens beklee of God se Wet in ons lewens ondermyn, is ’n  afgod. Wanneer God Sy lig in alle sfere van jou lewe laat skyn, behoort ons op daardie lig te reageer.

Jesus het dit vir ons moontlik gemaak om oor sonde te triomfeer. Sy Gees stel ons in staat om in beheer van ons liggame te wees.

Sfere wat dissipline nodig het
Jou tyd – maak seker jy het ’n  roetine, jou prioriteite moet reg wees
Jou gebedstyd – of jy moeg is of nie, gebedstyd is uiters noodsaaklik
Jou tyd om die Woord te lees en daaroor na te dink

Jou liggaam – moenie toelaat dat dit verskonings maak nie
Jou denke – bedink die Woord

Jou tong – let op wat jy sê

Indien die persoon wat geestelike gesag oor jou het, jou bestraf, moenie gekrenk voel nie. (Lees Gal 6:1; Heb 13:17; 1 Tes 9:11-14). Wees volwasse – luister, ontvang en groei.

Hanteer onvergewensgesindheid

Dit is noodsaaklik om onvergifnis in ons lewens aan te spreek, want ons Hemelse Vader kan ons nie vergewe as ons andere nie vergewe nie (Matt 6:14-15). Onvergewensgesindheid benadeel ons – dit affekteer nie soseer die ander persoon nie. Vergewe hom sodat jou verhouding met God nie daaronder ly nie. Selfs as die persoon verkeerd is, behoort ons hom te vergewe. Laat ons net dít wat andere volgens hulle behoeftes kan opbou, spreek.

Beheer die tong

Jak 3:1-10 be­skryf die tong as ’n  vuur wat nie geblus kan word nie. Die volwassene in Chris­tus beheer sy tong en is in staat om sy hele liggaam te beheer. Enigiets wat verhou­dings tussen mense benadeel en dit nie opbou nie, veroorsaak twis. Indien jy nie enigiets kan sê wat opbouend is nie, behoort jy liewer stil te bly. Ons  vyand is die duiwel; ons het nie nodig om met ons broers en susters in Christus te baklei nie. Moenie mekaar afkraak nie, maar beskerm mekaar liewer.

Die Griekse woord vir ‘verandering’, is ‘metamorphosis’. Dit beteken om ’n  algehele fisieke vorm- of struktuurverandering te ondergaan. Dit behels dus ’n  interne en eksterne verandering.

Waarom moet ons denke vernuwe?

Ons denke moet vernuwe sodat ons kan uitleef wat God se goeie, en perfekte Wil vir ons lewens is. Om Sy Wil te ken, moet ons ons denke vernuwe sodat ons kan dink soos wat Hy oor ons, ons situasies en ander dink.

Hoe word ons verander?

Ons kan verander deur  ons denke te ver­ander (Rom 12:2). Die woord ‘hernu’ beteken om ‘nuut te maak’ of ‘te restoureer’. Die manier waarop ons ons denke behoort te vernuwe, is om oor God se Woord (Jos 1:8) na te dink. Dit beteken jy behoort  ‘met jouself daaroor te praat’. Meditasie is ’n  proses waardeur feite vanaf die verstand na die hart verskuif. Ons moet daarop kan reageer juis omdat ons weet dat dit die Waarheid is. ‘Meditasie’ is aktief. Dit is ’n  herskepping en die heropbou van die denkproses. Dit beteken ons moet God se Woord in ons lewens toepas.

Satan se slagveld is in ons denke

Jy verloor of wen die geveg op die slagveld (2 Kor 10:3-5). Gebruik God se Woord as filter. Vernietig alle gedagtes wat nie in ooreenstemming met Sy Woord is nie. Ons behoort hierdie proses op ’n  baie aktiewe manier toe te pas.

Die vrugte van die Gees (Gal 5:22-23)

Die vrugte van die Gees is ’n  uitdrukking van Christus se karakter in jou lewe. Dit is die gevolg van Christus se teenwoordigheid in ons lewens. Die vrugte van die Gees is die voortdurende bewys dat die Gees van Christus in ons lewens is en Christus se karakter in ons lewens openbaar. Dit geskied juis as ons gehoorsaam aan Hom is en ons aan Hom onderwerp. (Joh 15:16; Rom 7:4; Ps 1:3; Jer 17:7). Ons behoort al nege vrugte van die Gees in ons lewens te openbaar ten einde God se karakter aan ander te vertoon.

Jesus sê in Matt 7:15-20 dat ons ’n  boom aan sy vrugte ken. Daar is geen ander manier om die geestelike volwassenheidsvlak vas te stel  as deur te let op die teenwoordigheid van die vrugte van die Gees in iemand se lewe nie.

Hoe behoort ons vrugte te dra?

Joh 15:1-8 – Ons kan slegs vrugte dra deur ín die Wynstok – Jesus Christus – te bly. Geen tak kan vrugte dra indien dit nie aan die Wynstok geanker is nie. (Gal 5:22). Die vrug van die Gees is die werk wat Sy Teenwoordigheid in ons lewens bewerk.

Word geïnspireer om te groei

Namate ons leer om die groeistadia in ons lewens en lewens van ander te herken, behoort ons geïnspireer te word om verder te groei na groter volwassenheid in Christus. Ons moet ook groter wysheid en begrip in ons interaksie met ander Christene aan die dag  lê. Ons behoort aktief te wees ten einde ons Christelike karakter te ontwikkel.

Aanvaar dissiplinering

Dit is noodsaaklik dat ons ons denke vernuwe deur die Woord van God te lees en daaroor na te dink. Ons behoort die destruktiewe gedagtes wat die satan poog om oor ons pad te bring, te weerstaan. Ons behoort die dissiplinering van die Here te aanvaar, met die wete dat Hy ons liefdevolle Vader is wat vir ons omgee. Ons moenie dadelik aanstoot neem nie en behoort ons ook daarvan te weerhou om onvergewensgesindheid teenoor ander in ons harte te koester. Indien ons ons gees op hierdie manier voed, sal ons toenemend vrugte in ons geestelike lewe dra en sodoende Christus se karakter in ons lewens weerspieël.


 

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)