–deur Erin Georgiou

Ek wil dikwels as ek in gesprek met vroue by sosiale geleenthede is, die gesprek in ʼn meer ernstige rigting stuur omdat dit deel van my werk is. Ek word telkens teleurgestel wanneer ek agterkom dat so baie van hulle nie eintlik ʼn mening van hul eie het, wanneer dit kom by Bybelse waardes in die samelewing nie. Noem iets soos ‘Opvoeding, Genadedood, Ouetehuise, Etiek, Evolusie, Gay-huwelike, Enkelouer­huishoudings, Kunsmatige Bevrugting, Kinderaanneming deur Gay-ouers, Aborsie, Godsdiensonderrig in Skole’ en die meeste vroue met wie my pad op ʼn  gereelde basis kruis, het geen mening van hul eie nie. Ontoegeruste, oningeligte vroue is nie in staat om hul kinders na behore toe te rus vir die wêreld waarin ons vandag leef nie.

Ma’s het die grootste geleentheid om kinders op te voed en die regte waardes aan hulle oor te dra. Doen gerus ʼn steekproef in jou eie gesin. Gesels met jou kinders oor van die dinge wat hierbo genoem is. Stem hul menings ooreen met jou eie? Of met jou man s’n?

DIE ‘WHATEVER-BRIGADE’

Dit is so hartseer dat so baie vroue, juis omdat hulle nie ʼn mening van hul eie het nie, hul stem voeg by die aanvaarbaarste mening, die een wat die minste weerstand sal ontlok.

In 99% van die gevalle is dit die mening van die sekulêre, liberale, anti-Christelike groep wat dan gehoor en ondersteun word. Hulle glo nie regtig wat gesê word nie, maar dikwels word hulle onkant betrap en is heel gewillig om dit vir ander te los om ʼn mening oor belangrike sake te lug. Die resultaat is dan dat hulle dikwels die indruk skep dat hulle die ‘Whatever-brigade’ is.

VROUE SE WAARDE IN GOD SE OË

Ons as vroue het nodig om te besef wat ons waarde in God se oë is. Ons is dikwels die enigstes wat in die posisie is om Bybelse Waarhede by ons kinders in te skerp, aangesien die meeste skole sal kies om die veiliger roete te volg deur die meer ‘moderne’ ouergroep tevrede te stel – eerder as om na die ‘outydse’ ouers te luister.

Christen-ma’s kan dit net eenvoudig nie aanvaar nie. Die Bybel is baie duidelik: “Voed jou seun streng op; dan is daar ʼn toekoms.” Spr 19:18. Die belangrikste en kosbaarste wat jy as ma vir jou kind kan doen, is om jou kind op te voed in die vrees van die Here. “Wat ons gehoor het en wat ons weet, wat ons voorgeslagte ons vertel het, verswyg ons nie vir ons kinders nie, maar vertel vir die volgende geslag van die roemryke dade van die Here.” Ps 78:3 Maak ook seker dat hulle ʼn Sondagskool besoek.

RAAK BETROKKE

As ouers is dit uiters belangrik om ook by hul skool en skoolsake betrokke te wees. Dit mag dalk nodig wees dat jy ʼn onderwyser/skoolhoof moet gaan spreek oor sekere sienings wat in die klaskamer aan jou kind oorgedra word.

Ek kan een voorval baie goed onthou, toe my kind, wat kuns as vak by ʼn hoogs talentvolle onderwyser geneem het, huis toe gekom het en baie ontsteld vertel het hoe hierdie onderwyser allerhande ateïstiese idees, wat absoluut niks op aarde met kunsgeskiedenis wat hulle in daardie stadium behandel het te doen gehad het nie, aan hulle in die klassituasie opgedis het. Nodeloos om te sê, ek was net so ontsteld soos hy. Ek het onmiddellik ʼn afspraak gemaak om die skoolhoof te spreek en het my stem baie duidelik laat hoor – geen onderwyser het die reg om hierdie menings aan enige kind op te dis nie. Ps 14:1 sê: “Net die dwase sê vir hulself daar is geen God nie.”

Die kunsonderwyser is ingeroep en aangesê om nie hierdie soort kommentaar in die klas te maak nie. Hy is ook nie meer by die skool nie! Ma’s hét dus ʼn groot invloed. Ek is oortuig as ek met ander Ma’s gepraat het, sou ek sekerlik die enigste een gewees het wat so drasties wou optree, maar vir my as Ma is my seun se redding baie belangriker as wat dit is om te buig voor ʼn talentvolle, maar ateïstiese kunsonderwyser!

WEET WAARMEE JOU KIND GEMOEID IS

Dit is ook baie belangrik dat jy soms luister na die gesprekke wat tussen jou kind(ers) en hul vriende plaasvind. Dit mag soms nodig wees om tussenbeide te tree en uit te wys dat hul gesprekke nie eerbaar is, of nie aan God die eer bring nie. In 1 Kor 15:33 lees ons: “…slegte geselskap bederf goeie gewoontes.” As Christenma is daar nie so iets soos ‘toevallig’ nie. As weergebore kind van God sal die Heilige Gees as Leidsman optree en seker maak dat jy hoor wat jy moet hoor ten einde jou kind se saligheid te verseker. Edmund Burke het ʼn opmerking gemaak: “All that is necessary for the triumph of evil is when good men do nothing.”

Maak seker dat jy as ma nie saam met die bose werk deur jou stilswye nie. Ma’s het ook ʼn groter geleentheid om betrokke te raak by vriende se ouers en ander skoolbedrywighede. As ouer moet jy weet wat in die skool waar jou kind is, aangaan. Jy moet kennis dra van nuus en nuusgebeure, jy moet ingelig wees oor opvoeding, jy moet weet wat in leerplanne bepaal word, jy moet weet watter boeke jou kind(ers) se voorgeskrewe literatuur is en jy het die reg om ʼn ingeligte opinie te hê en jou teen sekere sake uit te spreek. Ons het onlangs ʼn artikel in JOY! gepubliseer waarin ons die prominente plek van evolusie in die skoolleerplanne uitgelig het. Tot ons absolute verstomming is ons oorval deur korrespondensie van ouers wat nie eens hiervan bewus was nie. Oningeligtheid kan nooit ʼn verskoning wees nie! As jou persoonlikheid nie konfronterend is nie, praat dan ten minste met ander ouers en help sodoende om sake aan die lig te bring. Ons kinders sal baie gou agterkom dat ons hul geestelike welsyn op die hart dra en nie wil sien dat hulle vir die spreekwoordelike wolwe gegooi word nie.

JONGMENSE EN SEKS

Hoe voel jy as ma oor tienerswangerskappe? Onlangs is ons met die geval gekonfronteer waar ʼn leerling by ʼn baie prominente skool toegelaat is om met haar skoolloopbaan voort te gaan ten spyte van die feit dat sy reeds hoog swanger is. Watter boodskap stuur dit aan die res van die leerlinge? Word morele verval op hierdie manier bevorder? Hoe verantwoord ons dit met die Bybelse waardes wat ons by ons kinders moet inskerp? Is ek dan die enigste konserwatiewe ouer/ma wat teen hierdie dinge in opstand kom?

Waarom is vroue oor die algemeen so onwillig om op te staan vir dit wat reg is? Ek wil onder geen omstandighede skokterapie gebruik nie, maar ek moes onlangs uitvind dat die ‘in-ding’ onder jongmense deesdae ‘orale seks’ is. En dit onder skoolkinders van so jonk as 11, 12 jaar! Dit is só nodig dat ouers bewus sal wees van wat onder die jongmense aan die orde van die dag is. Indien ouers, veral ma’s, meer betrokke sal raak en seker maak dat hulle weet watter waardes hul kinders aanhang en saam met wie hulle na watter plekke gaan, sal ons nie met ʼn verloregaande geslag sit wat nie weet wat hul morele waardes is nie.

Wat is jou siening oor prostitusie? Hét jy ʼn mening daaroor? Gesels jy met jou kinders daaroor? Dit is ʼn gulde geleentheid om in gesprek te tree en sodoende by morele waardes uit te kom.

DAAR IS ‘N OPLOSSING

Ek wil vroue uitnooi om aan my te skryf oor hierdie sake indien julle nie weet hoe om die moeilike situasies te hanteer nie. Skryf gerus ook aan ‘Vra jou Vrae’ van Val Waldeck – sy is baie goed in die Skrif onderlê en kan enige ma met sensitiewe vrae help.

Ek wil julle ook aanraai om gereeld nuus te lees en te kyk, wees oor die algemeen net meer ingelig oor wat in die wêreld om ons aangaan, aangesien dit die wêreld is waarvoor ons ons kinders moet voorberei – aan die hand van die Skrif. Jy moet dus ʼn Bybelse lewens- en wêreldbeskouing handhaaf. In Christus is daar hoop, selfs in die tydsgewrig waarin dinge dalk baie deurmekaar en buite beheer mag voorkom.

Dit is ons as vroue se plig om mekaar op te bou in Christus. Enigiemand, ja ook ‘goeie Christene’ kan in moeilike situasies beland en dit is waarom ons met mekaar moet gesels, betrokke raak, ingelig wees sodat ons nie net skouers optrek wanneer ons eintlik ʼn stem moet wees waarna geluister kan word nie. Onthou julle nog die spreuk wat in so baie huise was in die vorige eeu – ‘Wat is ʼn huis sonder ʼn moeder?’ Ons kan dit aanpas en vra – Wat is ʼn huis met ʼn ma sonder enige mening? ʼn Verlore geslag!


 

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)