–deur Peter Hammond

Die boeke 1 en 2 Konings verskaf die historiese agtergrond vir Joël se bedie-ning. Koningin Atalia het van 841 n.C. tot 835 n.C. oor Juda geregeer. Atalia was die koninginmoeder en toe haar seun te sterwe kom, het sy die troon oorgeneem en al haar kleinseuns laat vermoor. Almal, behalwe Joas, wat deur die hoëpriester in die Tempel versteek is om die bloedlyn van Dawid te bewaar.

Atalia was die dogter van die berugte Isebel, wat in Israel verwoesting gesaai het. Na Joël se profesie (Joël 2:28-32) het die volk moed geskep om Atalia te onttroon en die sewejarige Joas op die troon te plaas.

Wanneer die onheil tref

Met verwysing na 18 mense wat omgekom het toe die toring van Siloam op hulle ineengestort het, het die Here gesê: “As julle jul nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom.” Lukas 13:5.

Elke aardbewing, orkaan, droogte en vloed herinner ons aan die broosheid van die lewe en dat ons sake met God reg moet wees. Dit was binne die konteks van natuur- en mensgemaakte rampe dat die Here verklaar het: “As Ek die Hemel toesluit, dat daar geen reën is nie, of as Ek die sprinkaan beveel om die land af te eet, of as Ek pes onder My volk stuur, en My Volk, oor wie My naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hul verkeerde weë, dan sal Ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees.” 2 Kronieke 7:13-14.

 Vernietigde oes

Die volk van Juda het die uitwerking van droogte, veldbrande en hongersnood in die gesig gestaar. Die ekonomie het tot stilstand gekom. Joël se profesie kom tydens oestyd, tydens die Loofhuttefees. Op die einste tydstip dat hulle oor hulle oeste behoort fees te vier, was hulle besig om die verwoesting wat deur ’n sprinkaanplaag gesaai is, te betreur.

“Word nugter, dronkaards, en huil; kla oor die wyn wat julle nie meer sal kry nie, al julle wynsuipers!” Joël 1:5. “Die weiding is weggevreet, die veld treur. Die koringoes is weggevreet, van die wyn het daar niks gekom nie; die olyfolie het verdwyn.” Joël 1:10. Joël beskryf verwoesting wat die volk tans beleef het sowel as die toekomstige gevaar.

Laat die trompet klink

Joël roep die volk tot berou en bekering: “Bepaal ’n vasdag, roep die gemeente bymekaar, bring die leiers en al die inwoners van die land na die huis van die Here julle God toe. Roep tot die Here!” Joël 1:14. Joël maak dit duidelik dat verlossing nie outomaties is, asof ‘n volk as ‘n geheel gered kan word deur bloot Hebreeus te wees nie. Deur getroue boodskappers roep God Sy volk om gered te word, die volk moet op hulle beurt God aanroep, na Hom toe draai en wegdraai van sonde af.

“Blaas die basuin op Sion, en blaas alarm op My heilige berg! Laat al die inwoners van die land bewe, want die dag van die Here kom, want Hy is naby…” Joël 2:1.

Maar die volk het geen berou getoon ná die sprinkaanplaag nie en daarom waarsku Joël in hoofstuk 2 oor nog ’n onheil, dié van ’n groot invalsmag wat na die land sal opruk en alles sal vernietig.

Profesie oor die Babiloniese inval

Joël beskryf met boeiende, helder, beskrywende woorde en beeldspraak die katastrofe en onheil wat verwoesting na die land sal bring. Joël waarsku oor ‘n onheilspellende toekomstige bedreiging, wanneer hy die Babiloniese leër beskryf wat ’n verskroeide-aarde-oorlog sou voer, wat nie net die mense en die vee sou doodmaak nie, maar selfs die plantegroei vernietig.

“Voor hom uit verteer ’n vuur, en agter hom brand ’n vlam; voor hom lyk die land soos die tuin van Eden, en agter hom is dit ’n woeste wildernis; ook kan niks daaraan ontkom nie.” Joël 2:3.
(Joël 2 loop parallel met Openbaring 9, waarin ’n sprinkaanplaag beskryf word, gevolg deur ’n weermag uit die Ooste met 200 miljoen manskappe.)

Nadat hy die skrikwekkende verwoesting beskryf het wat hierdie invallers uit die Ooste gaan aanrig, onthul Joël: “Die Here laat Sy stem weerklink voor Sy leërmag uit. Sy leër is ontsaglik groot, dié wat die Here se bevel uitvoer is sterk. Die dag van die Here is ’n groot dag, ’n verskrillike dag; wie is daarteen bestand?” Joël 2:11. Hierdie uitheemse invallers wat Juda, Jerusalem en selfs die Tempel sou vernietig, is deur God Homself aangevoer. Die beloftes aan Israel was altyd voorwaardelik en word verbeur deur die gene wat God verlaat. Daar is geen toekoms vir diegene wat nie tyd het vir die Here nie.

Die dag van die Here

Joël noem die Oordeelsdag vyf keer en die ander profete: Jesaja, Jeremia, Esegiël, Amos, Sefanja en Maleagi noem ook die Oordeelsdag 19 keer. Die Oordeelsdag word ook in die Nuwe Testament genoem (1 Kor 5:5, 2 Kor 1:14, 1 Tess 5:2, en 2 Pet 3:10). Die mens het sy dag. Die duiwel het sy dag. Die tyd kom wanneer die Here Sy dag sal hê.

Die Oordeelsdag sal aanbreek wanneer God die laaste woord sal spreek; wanneer Hy oor die hele wêreld sal regeer. God sal almal oordeel, maar Hy sal by Sy eie volk begin. Die Here sal die afvallige mense wat Sy Verbond oortree het, straf. Toe die dissipels Jesus gevra het: “Here, is dit nou die tyd dat U weer die koninkryk vir Israel gaan oprig?” het Hy hulle geantwoord om die Evangelie aan al die nasies te gaan verkondig.

Wanneer gaan jy antwoord?

Ons het ‘n keuse: Wil jy nou deur God se dissipline ervaar, of Sy oordeel later? Die vraag is nie of jy die knie sál buig nie, maar wánneer. Jy kan nou reeds die knie voor Christus buig as jou Verlosser en Here, of jy sal noodgedwonge later voor Hom as die Ewige Regter kniel. Is
Jesus jou Verlosser? Of is Hy jou Regter?

’n Oproep tot bekering

“Maar selfs nou nog, spreek die Here, bekeer julle tot My met julle hele hart, en met vas en geween en rouklag. En skeur julle hart en nie julle klere nie; en bekeer julle tot die Here julle God; want Hy is genadig en barmhartig, lankmoedige en groot van goedertierenheid, en een wat berou het oor die onheil…” Joël 2:12-13.

Die Bybel beklemtoon drie aspekte van berou:

  • Oortuiging: ’n verandering van denke
  • Belydenis: ’n hartsverandering
  • Bekering: ’n verandering van lewenswyse

Dit is nie net genoeg om ons sonde te bely nie; ons moet ook sonde in ons denke verwerp, ons moet dit verafsku en dit versaak. Berou behels ’n verandering van denke, gewoontes en gedrag.

 Herstel en vernuwing

Die profeet Joël onthul dat die Oordeelsdag verwoesting sal beteken vir diegene wat nie gereed is en nie berou toon nie, maar dat dit seën op die berouvolle volk van God sal uitstort. Herlewing volg op berou en lei tot vernuwing.

Die Here beloof om die jare wat deur die sprinkane gevreet is te herstel. Ons almal betreur vermorsde geleenthede, verkwiste tyd, verwoeste verhoudings en verlore jare. “As ek maar net…” Ons is dikwels spyt oor swak beslui-te en verkwiste geleenthede. Die Here belowe herstel vir die jare wat die sprinkane geëet het. Op Sy bonatuurlike wyse kan God baie verrig met min. Hy wat duisende met vyf brode en twee vissies kon voed, kan nie net tot ons lewens byvoeg nie, maar sy seëninge laat toeneem. Joël beloof ‘n volkome vernuwing – nie net ’n fisieke herstel van die oes nie, maar ook ’n geestelike herstel.

Die vallei van beslissing

Hoofstuk 3 het ’n visioen van die Kedronvallei aan die oostelike kant van Jerusalem, die Vallei van Beslissings. God rig ’n uitdaging aan die nasies om gereed te maak vir oorlog, om byeen te kom en te sien hoe ver hulle kan vorder in ’n oorlog teen God die Almagtige. Die Oordeelsdag kom wanneer Hy sal ingryp en die nasies sal oordeel. God sal die laaste woord spreek.

Dit is Sy beslissing wat ons ewige bestemming sal bepaal. Waar sal jy die Ewigheid be-stee? Dit is vergeefs om teen God te probeer veg. Die Koning van konings, die Heer van here, die Ewige Regter is meer as ’n Oorwinnaar. Die Here sal brul, Sy stem sal die aarde skud. Die Here sal ’n skuiling vir Sy volk wees en die krag van Sy kinders. “Dan sal julle besef dat EK, die Here, julle God is.” Joël 3:17.

Die vraag is nie of jy Jesus aanneem nie, maar of Jesus jou aanneem. Die vraag is nie of jy die deur vir Christus gaan oopmaak nie, maar of Hy die deur vir jou gaan oopmaak. Hy is God. Dit gaan nie alles om jou nie, dit gaan alles oor Hom. Jy moet vra, soek, en aan Sy deur klop en toegang tot Sy koninkryk soek.

Die belofte van Pinkster

Dit is uit hierdie einste hoofstuk, (Joël 2:28-32), wat die Apostel Petrus in sy preek aanhaal op die dag toe die Heilige Gees uitgestort is: “Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is: ‘En in die laaste dae, spreek God, sal Ek van My Gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. En ook op my diensknegte en diensmaagde sal Ek in dié dae van my Gees uitstort, en hulle sal profeteer…voordat die groot en deurlugtige dag van die Here kom. En elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.’” Hand 2:16-21.

Drieduisend mense het die Naam van die Here op Pinkster aangeroep en is by die Kerk gevoeg.

Die fontein van Lewende Water

“En op dié dag sal…uit die huis van die Here ’n fontein uitkom…van geslag tot geslag.” Joël 3:18-20. Jesus Christus is die Lewende Water wat in die wildernis vloei en lewe bring waar daar dood is, vergifnis van sonde en vryheid van slawerny aan Sy volk, van geslag tot geslag en vir ewig. Jesus is die Lewende Water. Hy is ons Tempel. Hy sal die nasies seën.


 

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)