– deur Peter Hammond

Jesaja is ’n mini-Bybel in struktuur. Soortgelyk aan die Bybel het Jesaja 66 hoof-stukke wat in twee hoofdele verdeel kan word met 39 hoofstukke in die eerste afdeling (net soos die Ou Testament) en 27 in die tweede afdeling (net soos die Nuwe Testament).

Die boodskap van die eerste 39 hoofstukke van Jesaja som die boodskap van die Ou Testament op. Die laaste 27 hoof-stukke som die boodskap van die Nuwe Testament op. Die Ou Testament begin met God se saak teen die mense weens die mens se sonde.

Jesaja begin op dieselfde trant: “Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here: al was julle sondes soos skarlaken dit sal wit word soos sneeu; al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol.”
Jesaja 1:18.

Die Dienaar van die Here

Die boek Jesaja praat van die Kneg of Dienaar van die Here, gesalf deur die Heilige Gees, wat vir die sonde van Sy volk sterf en opgehef en verhoog word! Dit verklaar aan God se volk: “Julle is my getuies…” Jesaja 44:8. “…en al die eindes van die aarde sal sien die heil van onse God.” Jesaja 52:10, (Handelinge 1:8).

Messiaanse profesieë

Jesaja is een van die boeke van die Bybel wat die meeste aangehaal word. Van die bekendste verse in Jesaja sluit in: “Daarom sal die Here self aan julle ’n teken gee: Kyk, die maagd sal swanger word en ’n Seun baar en Hom Immanuel noem.” Jesaja 7:14.

“En op Hom sal die Gees van die Here rus, die Gees van wysheid en verstand, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en van die vrees van die Here.” Jesaja 11:2.

“U sal ’n standvastige gesindheid in volle vrede bewaar, want hulle vertrou op U.” Jesaja 26:3.

“Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos die arende; hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie.” Jesaja 40:31.

“Hoe lieflik is op die berge die voete van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede laat hoor, wat goeie tyding bring, wat verlos-
sing uitroep; wat aan Sion sê: Jou God is Koning!”

Jesaja 52:7.

“Kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie, en Sy oor is nie te swaar om te hoor nie; maar julle ongeregtighede het ’n skeidsmuur geword tussen julle en julle God en julle sondes het Sy aangesig vir julle verberg, sodat Hy nie hoor nie. Want julle hande is met bloed bevlek en julle vingers met ongeregtigheid; julle lippe spreek leuen, julle tong fluister onreg.”
Jesaja 59:1-3.

Om gebrokenes van hart te genees

“Die Gees van die Here Here is op My, omdat die Here My gesalf het om ’n blye boodskap te bring aan die ootmoediges; Hy het My gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes ’n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenis; om uit te roep ’n jaar van die welbehae van die Here…” Jesaja 61:1-2.

Dit was hierdie einste gedeelte wat die Here in Nasaret verkondig het toe Hy Sy openbare bediening begin het.

Geostrategiese profeet

Jesaja het vrylik in die hofhouding beweeg en konings raad gegee. Baie van sy profesieë handel oor politieke kwessies, veral die vals sekuriteit daarvan om verbintenisse met Assirië en Egipte aan te gaan. Jesaja het geprofeteer teen: die Siriërs van die noorde, die Ammoniete, Moabiete, Arabiere en Edomiete na die suide, tot die Filistyne en Egiptenare in die weste en die magte van Assirië en Babilonië aan die ooste geprofeteer.

Afgodery en onsedelikheid

Die profete was die evangeliste van die Ou Testament. Al hulle geskrifte was teregwy-
sings oor die onsedelikheid en afgodery van die volk. Die profete het gewaarsku teen ne-
derlae, die verstrooiing van die volk, gevangen-
skap en ballingskap vir God se volk as hulle in hulle onsedelikheid en afgodery volhard.

Evaluering van die konings

Die boek Konings lig ons in of die koning ter sprake goed of sleg was in die oë van die Here. Byvoorbeeld, die vyf konings wat gedurende Jesaja se leeftyd regeer het, was:

 • Ussia, wat terwyl hy ’n goeie ko-ning was, die Arabiere en die Filistyne verslaan het, maar toe hy ontaard het, deur die Assiriërs verslaan is
 • Koning Jotam was ’n goeie koning en hy het die Ammoniete en Siriërs verslaan
 • Agas was ’n slegte koning, getroud met die goddelose Isebel, en is deur die Edomiete, Filistyne en Assiriërs verslaan
 • Hiskia was ’n goeie koning wat die Fili-styne en die Assiriërs verslaan het. Hy het egter in dwaasheid al sy skatte aan die Babiloniërs getoon, waarvoor hulle later teruggekeer en dit geplunder het
 • Manasse was ’n bose koning (wat selfs aan demoniese menseoffers deelgeneem het), en is deur die Assiriërs verslaan

Jesaja is die profeet wat deur koning
Manasse in twee gesaag is (soos daarna verwys word in Hebreërs 11:37). Manasse het Jesaja verbied om te praat, dit is waarom
Jesaja sy profesieë uitgeskryf het, wat ’n seën is vir talle generasies.

Jesaja se lewe

Toe Jesaja nog ’n jong man was (in 734 v.C.) het Assirië die hele noordelike Israel in ballingskap weggevoer. In 721 v.C., dertien jaar later, het die hoofstad van noordelike Israel, Samaria, geval en die res van Israel is ook weggevoer. ’n Paar jaar daarna het die Assiriërs Juda binnegeval en 46 ommuurde stede vernietig en 200 000 gevangenes weggevoer. Toe Jesaja ’n ou man was (701 v.C.) het ’n Engel van die Here die Assiriërs voor die mure van Jerusalem gestuit. Jesaja het dus sy hele lewe lank onder die dreigende skadu van die Assiriese mag deurgebring en hy het verwoesting van sy nasie aan die hand van die Assiriërs aanskou, met net Jerusalem wat staande gebly het ten tye van sy dood.

Die bevryding van Jerusalem

Danksy Jesaja se gebed, deur sy raad aan koning Hiskia, en deur die wonderwer-kende ingryping van die Almagtige God, is die gevreesde Assiriese leër uitmekaar gejaag toe hulle die mure van Jerusalem beleër het (Jesaja 36-37). Hoewel koning Sanherib van Assirië nog 20 jaar lank geleef het ná hierdie nederlaag, het hy nooit weer gepoog om Jerusalem in te neem nie.

Geregtigheid en genade

Die kontras tussen die eerste en die tweede deel van Jesaja is verrassend. Deel 1 (hoofstuk 1-39) het meer slegte as goeie nuus; die tweede deel (hoofstuk 40-66) het meer goeie nuus as slegte nuus. Die eerste deel handel oor menslike aktiwiteit terwyl die tweede deel grotendeels oor Goddelike aktiwiteit handel. Die belangrikste woord in die eerste deel van Jesaja is: geregtigheid, en in Jesaja 40, genade.

Konfronterend en troostend

Die eerste gedeelte van Jesaja handel oor konfrontasie en die tweede deel oor troos. Die eerste deel is meer nasionaal, en handel oor die God van Israel, terwyl die tweede deel meer op die Skepper en die Ewige Regter van die heelal fokus en is meer internasionaal in omvang.

Vuur en Vader

In die eerste helfte word die klem op God as Vuur geplaas en in die tweede helfte as Vader. In die eerste helfte is God se hand gelig om te straf, en in die tweede helfte uitgestrek om te red. Daar is baie vervloekings in die eerste helfte en meer seëninge in die tweede helfte. Die eerste deel handel oor die tydperk voor die ballingskap na Babilon, terwyl die tweede deel oor die tydperk ná die ballingskap handel.

Deel 1 van Jesaja fokus op ’n oproep tot bekering en geloof. Die sleutelwoorde is bekeer en glo. In die lig van die heiligheid van God en die sondigheid van die mens, word die Messiaanse profesieë gegee oor die maagd wat geboorte sal gee aan ’n Kind wat Immanuel (God met ons) genoem sal word, ’n afstammeling van koning Dawid. Hy sal genoem word: “Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors – tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde…”

Jesus in Jesaja

Die profete het ook die komende Messias genoem, vlekkeloos en volmaak, ’n Man van smarte wat lyding geken het, ’n Offerande wat sal sterf, die Regverdige vir die onregverdiges, die Dienaar van God en die Koning oor alles, en Sy regering sal strek van oseaan tot oseaan en van die rivier tot die uithoeke van die aarde. Jesus is die Kind wat Immanuel genoem word, die Seun gebore uit die maagd, die Dienskneg wat ter wille van ons oortredinge deurboor is, die Regter wat die nasies sal regeer.

Messiaanse profesieë in Jesaja

 • Die maagdelike geboorte van God met ons (7:14)
 • Die Godheid, mag en ewigheid van die Messias (9:6-7)
 • Die geseling, lyding en plaasvervangende versoening van die Messias (53)
 • Sy dood saam met die goddelose en Sy ter aarde bestelling saam met die rykes (53)
 • “Ek sal my Gees uitgiet op jou kinders.” (44:3)
 • Hy sal ’n einde bring aan oorloë (2:4; 65:25)
 • Die ewige skeiding van die regverdiges en die goddelose (66:15, 22-24)
 • Die vernietiging van die dood (25:8; 26:19)

’n Baie invloedryke boek

Die Messiaanse profesie: “Hulle sal van hulle swaarde ploegskare smee en van hulle spiese snoeiskêre,” (Jesaja 2:4) is deur die Verenigde Nasies geplagieer. Hierdie teksvers staan op ’n granietblok buite die Verenigde Nasies se hoofkwartier in New York, sonder om die bron aan te haal. Hulle haal egter nie die hele vers aan nie, want dit lui: “Hy sal oordeel tussen die
nasies…”
Daar is geen vrede sonder die Vredevors nie! Jesaja is ’n wonderlike bekendstelling tot die Bybel wat al die temas in die Bybel saamvat. Dit verduidelik die Ou Testament sowel as die Nuwe Testament. Jesaja is die Bybel in die kleine.


 

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)