–deur Peter Hammond

Die boek Hosea handel oor God se standvastige liefde vir Sy volk ten spyte van hulle volgehoue ontrouheid wat duidelik deur Hosea se huwelikservaring uitgebeeld is. Die heiligheid van God, die verdorwenheid van die mens, die erns van sonde, die onafwendbaarheid van die Oordeel en die verbasende genade van God word treffend in Hosea uitgebeeld.

Die liefde van God

Die boek Hosea handel nie oor Hosea nie. Dit gaan oor God en Sy verhouding met Sy verbondsvolk. Die uniekheid, heiligheid en soewereiniteit van God Almagtig word beklemtoon. Die vrees van die Here, aanbidding en innige liefde vir Hom is ons enigste gepaste reaksie. “ ’n Liefde so volmaak en vry eis alles, alles ook van my!”

Die verlore vrou

Hosea het met Gomer getrou net om te ontdek dat sy ontrou was. Hoewel daar tydelike skeiding was, het Hosea se liefde vir Gomer, net soos God se liefde vir Sy volk, voortgeduur, en is sy verlore vrou met hom versoen. Hosea se lewe en bediening beeld God se standvastige liefde vir Sy verbondsvolk dramaties uit. Ten spyte van Israel se afgodery en onsedelikheid, wou die Here Sy ontroue bruid herstel. Die verhaal van Gomer, die vrou van Hosea, kan met drie woorde opgesom word: sonde, straf en herstel.

Afgodery en hoerery

Die Ou Testament maak herhaaldelik gebruik van prostitusie as ’n beeld van die sonde van afgodery. Afgodery is soos egbreuk teen die Here. Hoerery (‘Zanah’ in Hebreeus) verwys na ongeoorloofde seksuele
verhoudings.

Historiese konteks

In die 8ste eeu, toe Hosea in Israel bedien het, het die groot Kartaagse en Romeinse ryke tot stand gekom; die eerste Olimpiese Spele het in Griekeland begin en in die Ooste was die Chinese en Indiese beskawings besig om te verrys. Israel was strategies in die middel van Afrika, Asië en Europa.

Waarskuwingstekens

Dit sou geregverdig wees vir God om voor die voet van Sy afvallige volk te skei. God haat egter egskeiding en Hy stuur profete om haar te waarsku en weer na Hom terug te wen. Omdat Israel in haar rebellie volhard het, het God natuurrampe, mislukte oeste, droogtes, siektes, hongersnood, plae, en veldbrande gestuur om Israel te wys op die selfvernietigende weg waarop sy haar bevind het. Vyandelike stamme het die Israeliete se vee geplunder en hulle lewens en eiendom is bedreig. Die ekonomie het in duie gestort.

Katastrofe in Israel

Tog het dit nie die volk van Israel tot hulle sinne gebring nie. Uiteindelik het God toegelaat dat hulle ingeneem word. Die noordelike koninkryk van Israel is onderwerp en die mense as bannelinge uit die land weggevoer. Amos en Hosea was die laaste-kans-profete wat gestuur is om Israel teen die verskriklike gevolge van hulle ongehoorsaamheid te waarsku. Hosea was God se laaste profeet aan die noordelike tien stamme van Israel voordat hulle uiteindelik weggevoer is.

’n Reaksie op liefde

Liefde is nie ware liefde tensy dit lojaal, eks-klusief en getrou is nie. Die Afrikaanse woord ‘verloofde’ poog om die Hebreeuse woord te omvat wat in Hosea gebruik word om verbondsgetroue liefde te beskryf. God het die kinders van Israel uit die slawerny van Egipte bevry. Hy het vir hulle voorsien, hulle beskerm en hulle geseën. In reaksie hierop moes Israel blyhartig op God se gebooie reageer, hulle in Sy Wet verheug en Hom in dankbare toewyding aanbid.

Dissiplinering, weerhouding en onteiening

Hosea en Gomer het drie kinders gehad. Hulle eersteling, Jisreël (‘God verstrooi’), was ’n rebelse kind wat dissipline nodig gehad het. Die tweede kind, ’n meisie, Lo-Rugáma (‘Sonder ontferming’), was ’n kind wie se ma liefde van haar weerhou het. Die derde kind was ’n seun, Lo-Ammi (‘Nie my volk nie’). Hosea was nie die vader nie en hierdie seun is onteien. Hierdie kinders se name het opgesom hoe God met die volk van Israel gehandel het. Hy het hulle gedissiplineer, sy seën weerhou en onteien.

Halfgaar en halfhartig

In hoofstuk sewe maak Hosea gebruik van ’n verskeidenheid beelde om die karakter van Israel te beskryf. Hulle bose drifte was soos ’n vurige oond. Hulle was soos ’n roosterkoek wat nie omgekeer is nie, wat aan die een kant verbrand het en oneetbaar is. Israel fladder soos ’n duif wat in ’n net gevang is, wat hulle die een oomblik na Egipte wend en die volgende na Assirië, maar nooit na God toe nie. Israel hou sy woord met niemand nie.

Die skuldige partye

Hosea identifiseer vier groepe mense wat vir die afvalligheid van Israel verantwoordelik is:

  1. Die valse profete, wat die mense se ore gestreel het met woorde wat hulle gejeuk het om te hoor.
  2. Die priesters, wat die mense aan die Wet van God moes herinner, het van hulle verantwoordelikhede afstand gedoen.
  3. Die prinse was korrup en onverantwoordelik.
  4. Die geldwisselaars het geld gemaak deur die armes uit te buit, markte te manipuleer en rente te vra.

Onvrugbaarheid, bloedvergieting, ballingskap

God waarsku dat die gevolge van ongehoorsaamheid en rebellie onvrugbaarheid, bloedvergieting en ballingskap sal wees. Daar sou baie miskrame en baie onvrugbaarheid wees. Hulle getalle sou afneem. Vreemdelinge sou hulle aanval en baie van hulle doodmaak. Hulle sou in ballingskap uit die land weggevoer word.

Gebroke gesin, gebroke hart

God het Hosea beveel om met Gomer te trou en sy traumatiese ervaring van haar troubreuk gebruik om Israel se ontrouheid aan die Here uit te beeld. Hosea se gebroke hart oor sy ontroue vrou, Gomer, se egbreuk, bied ’n ryk metafoor wat die tema van die boek onthul: Sonde, oordeel en God se genadige herstellende liefde.

Het God Hosea werklik beveel om met ’n prostituut te trou?

Dit is moontlik dat Gomer kuis was ten tye van haar huwelik met Hosea. Die woorde: “Neem vir jou ’n hoervrou” (1:2), kan profeties verstaan word,  in die lig van wat sy geword het.

Gomer het ná die huwelik in onsedelike gedrag verval. Net soos God, wat Israel uit Egipte verlos het maar later van die Hom afvallig ge-raak het, so het Hosea die hartseer ervaar van sy vrou wat hulle huweliksverbond verbreek het. “Sy is nie my vrou nie, en Ek is nie haar man nie, en laat sy haar hoerery van haar aangesig verwyder…” Hosea 2:1.

Liefde ten spyte van verwerping

Gomer is simbolies van die ondankbare en ontroue Israel wat, nadat hulle uit slawerny uit Egipte bevry is, hulle rug op God gekeer het en agter die afgode en luste van die wêreld aangehardloop het. God beveel Hosea: “Gaan nog ’n keer, bemin…net soos die Here die kinders van Israel bemin, terwyl hulle hul tot ander gode wend…” Hosea 3:1.

Intergeloof se sinkretisme

Israel het hulle aanbidding van die Here met die afgodery van die omringende volke vermeng. Hierdie godsdienstige sinkretisme (vermenging) het God se oordeel vereis. Deur die analogieë van huweliks- en ouerlike liefde te gebruik, beskryf Hosea hoe die volk van Israel deur die vrugbaarheidskultus van die Kanaä-niete besoedel is.

Baäl-aanbidding het afgode en pornografiese Asjera-pale, onsedelikheid, ’n dronk gefuif, prostitusie en die offer van kinders ingesluit. “So besoek Ek dan aan haar die dae van die Baäls toe sy vir hulle offerrook laat opgaan het en haar met haar neusring en haar halssierade versier en haar minnaars agternageloop het; maar My het sy vergeet, spreek die Here.” Hosea 2:12.

Verharde harte

Korrupsie, hebsug, wellus en verdorwenheid het hulle harte verhard. Hulle het versuim om hulle kinders in die ware Geloof te onderrig en het nou sinkronistiese (samelopende) godsdiens, met al die gepaardgaande afgodery en onsedelikheid, verdra en selfs verkondig. “Hulle het baie, baie verkeerd gehandel…Hy sal dink aan hulle ongeregtigheid, besoeking doen oor hulle sondes.” Hosea 9:9.

’n Geprostitueerde volk

God verdra geen mededingers nie. God haat afgodery. Afgodery word as hoerery beskryf. Wanneer God se volk afgodery pleeg, gedra hulle hulle soos prostitute en verdien hulle om geskei, verwerp en gestraf te word. Die profeet Hosea doen ’n beroep op die teruggevalle Israel om na die Here terug te keer en haar intieme verhouding te herstel wat sy vroeër met Hom in die wildernis ervaar het, nadat sy uit die slawerny van Egipte bevry is. God se volk word geroep tot innige intimiteit met, en getrouheid en gehoorsaamheid aan die Here soos ‘n vrou wat aan haar man toegewy is.

Hoof en hart

Die boek Hosea leer ons dat ware kennis van God nie net bestaan uit dogmatiese
akkuraatheid en om juiste inligting te verstaan nie. Om die Here te ken, is om ’n persoonlike verhouding van getroue intimiteit te hê wat in aanbidding, lewenswyse en getrouheid aan die Verbond en die Woord van God tot uitdrukking kom.

“My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis; omdat jý die kennis verwerp het, sal Ek jou verwerp, sodat jy vir My die priesteramp nie sal bedien nie; omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal Ek ook jou kinders vergeet.” Hosea 4:6

Die misleiding van sonde

Sonde kan mense mislei om te dink dat hulle God ken en verstaan, wanneer hulle inderwaarheid ver van Hom af is. “My roep hulle toe: My God, ons Israel, ken U. Israel het die goeie verwerp…Hulle het konings aangestel, maar nie uit My nie; hulle het vorste gekies, maar sonder my wete…hulle [het] vir hul afgode gemaak…My toorn is teen hulle ontvlam. Hoe lank sal hulle tot reinheid onbekwaam wees…Want hulle saai wind, maar hulle sal storm maai…Omdat Israel
sy Maker vergeet het…”
Hosea 8:2-14.

Sinkretisme veroordeel

Die profeet Hosea het herhaaldelik die vermenging van ware en valse godsdiens veroordeel. Die poging van Israel om die aanbidding van die Verbondsgod met Kanaänitiese onsedelikheid en afgodery te verenig, is so afskuwelik soos om met ’n prostituut getroud te wees.

Sonde bederwe karakter. “Hoor die woord van die Here, o Kinders van Israel! Want die Here het ‘n regsaak met die inwoners van die land, omdat daar geen trou en geen liefde en geen kennis van God in die land is nie. Hulle sweer en lieg en moor en steel en pleeg owerspel; hulle breek in, sodat bloedbad aan bloedbad raak.” Hosea 4:1-2.

Heidense kinders

“Hulle [sal] heengaan om die Here te soek, maar Hom nie vind nie. Hy het Hom aan hulle onttrek. Hulle het troueloos gehandel teen die Here, want hulle het onegte kinders verwek; nou sal die nuwemaan hulle met hul velde verteer.”
Hosea 5:6-7.

Verraad en ontugtigheid

Die godsdiensrituele van Israel word veroordeel: “Want ek het ’n behae in liefde en nie in  offerande nie, en in kennis van God meer as in brandoffers…hulle het die verbond oortree, daar het hulle troueloos teen My gehandel. Gílead is ’n stad van kwaaddoeners, vol bloedspore. En soos ’n rower op die loer lê, loer ’n priesterbende; hulle pleeg moord… ja, hulle het skandelike dade gedoen. In die huis van Israel het Ek ’n afskuwelike ding gesien…Israel is verontreinig.” Hosea 6:6-10.

Nagevolge van sonde

Ten spyte van die getrouheid van die Here het Israel ontrou geword. Ten spyte van God wat Homself bekend maak, het Israel afgode aanbid. Ten spyte van Israel wat uit gevangenskap in Egipte bevry is, het hulle gekies om terug te keer na die afgodiese lewenswyse van Egipte. Weens die erns van hulle misdade teen God die Almagtige sal hulle straf snel, vreeslik en onverbiddelik wees.

 Soos ‘n jong leeu en die luiperd

God word in Hosea as ’n leeu beskryf: “Want Ek is soos ’n leeu vir Efraim, en soos ’n jong leeu vir die huis van Juda; Ek, Ek verskeur en gaan heen, Ek dra weg sonder dat iemand red.” Hosea 5:14. Magtig en skrikwekkend vir die goddelose, sal God spoedige oordeel bring oor diegene wat Sy Wet verag en Sy Verbond verbreek. (Hosea 11:10). So stil, onverwags en dodelik soos ‘n luiperd. So magtig soos ‘n beer (Hosea 13:7-8). God beskryf Sy woede oor die ongevoeligheid, onsedelikheid en ontrouheid van Sy volk op wie Hy soveel goedheid, barm-hartigheid, genade, beskerming, voorsiening en seën uitgestort het.

Vals hoop veroordeel

Hulle plaas hulle vertroue in brand-
offers. Hulle vertrou op konings wat hulle ge-kies het. Hulle vertrou op bondgenootskappe met vreemdelinge. Hulle vertrou op mensgemaakte afgode. Daarom sal hulle skatte na Assirië en Egipte weggeneem word. Hulle sal onvrugbaar word en geen kinders hê nie. Hulle afgode sal weggedra word en hulle vestings sal vernietig word. Hulle sal die liefde van God verbeur en sal Sy woede ervaar.

Keer terug na die Here

“Bekeer jou, Israel, tot die Here jou God, want jy het gestruikel deur jou ongeregtigheid…Bekeer julle tot die Here; sê aan Hom: Vergeef alle ongeregtigheid en neem aan wat goed is; dan sal ons as offerdiere ons lippe aanbied. Assur kan ons nie red nie, op perde wil ons nie ry nie en tot die werk van ons hande nie meer sê: Onse God nie! Want by U vind die wees ontferming.” Hosea 14:1-3.

Christus in Hosea

Hosea skets die verhouding tussen ‘n getroue man (God) en ’n ontroue vrou (Israel). Christus word oral in Hosea geteken as die Verlosser van Sy volk. “Tog was Ek, die Here, jou God van Egipteland af, en buiten My het jy geen God geken nie, ja, behalwe My is daar geen Heiland nie.” Hosea 13:4.

‘n Deur van hoop

“Daarom, kyk, Ek sal…na haar hart spreek. Ek sal haar…gee…’n deur van hoop…Ek sal vir Nie-my-volk-nie sê: Jy is My volk, en hy sal vir My sê: My God.” Hosea 2:13-23.


 

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)